HOT NEWS
:        เนื่องด้วยวันที่ 17- 19 มกราคม 2561 แพทย์และพยาบาลมีประชุมวิชาการ ทางคลีนิคนิรนามจึงของดให้บริการตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STDs),มะเร็งปากทวารหนัก , มะเร็งปากมดลูก และฉีดวัคซีน ขออภัยในความไม่สะดวก

โอกาสการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนด้านสาธารณสุข

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

      องค์กรชุมชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน หรือบางคนนิยมเรียกว่า เอ็นจีโอ (Non-Governmental Organization, NGO) เป็นเครือข่ายองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ ที่ไม่ใช่ภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งดำเนินการโดยภาคประชาชน หรือภาคประชาสังคม ที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่น หรือจังหวัดต่างๆ เพื่อดำเนินการ สนับสนุน หรือสอดส่องการดำเนินการของภาคอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เพื่อพิทักษ์สิทธิ และผลประโยชน์ของชุมชน หรือผลประโยชน์ของกลุ่มประชากรที่เขาเป็นตัวแทนอยู่

  อ่านเพิ่มเติม

บทความ

คำถามยอดฮิต