HOT NEWS

สัมมนาทางวิชาการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ

 

      นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสัมมนาทางวิชาการเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ เรื่อง “การยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในประเทศไทยให้ได้ต่ำกว่าร้อยละ 1” 

   โดยโครงการดังกล่าวทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ดำเนินการร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความคืบหน้าของโครงการ Raltegravir ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ตลอดจนถึงบุคลากรทางการแพทย์ได้รับทราบ และหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ ที่ค้นพบจากโครงการอันจะนำไปสู่การยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้อย่างจริงจังภายในปี 2573  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560  ณ  ห้องประกิตเวชศักดิ์ อาคาร อปร.  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บทความ

คำถามยอดฮิต