HOT NEWS

ประชุมระดับชาติด้านบริการสุขภาพ และ HIV สำหรับผู้หญิงข้ามเพศครั้งแรกของประเทศไทย

        ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่าประเทศของสหรัฐอเมริกา แถลงข่าวการประชุมระดับชาติว่าด้วยรูปแบบบริการสุขภาพและเอชไอวีสำหรับผู้หญิงข้ามเพศ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และคุณจิรัชยา ศิริมงคลนาวิน Miss Tiffany’s 2016 ร่วมแถลงข่าว ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการนำเสนอ รูปแบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี สำหรับผู้หญิงข้ามเพศอันจะนำไปสู่แนวทางในการปฏิบัติใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย รวมทั้งสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมให้กับชุมชนคนข้ามเพศ องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในประเด็นสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีสำหรับผู้หญิงข้ามเพศในประเทศไทย ทั้งนี้ในงานประชุมยังมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการให้บริการสุขภาพสำหรับสาวประเภทสองในหลายรูปแบบ เช่น คลินิกแทนเจอรีน ของสภากาชาดไทย ที่ให้บริการตรวจสุขภาพเรื่องฮอร์โมน เฉพาะสำหรับคนข้ามเพศ ร่วมถึง มูลนิธิซิสเตอร์ พัทยา และมูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหม่ ที่สามารถเข้าถึงสำหรับผู้หญิงข้ามเพศอีกด้วย 

บทความ

คำถามยอดฮิต