HOT NEWS
: คลีนิคนิรนามงดตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(STD) ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 : งดตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 : คลีนิคนิรนามงดตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) ในวันที่ 1 , 6 , 27-29 มิถุนายน 2561

PEP คือ

การ กินยาต้านไวรัสเอดส์เพื่อ "ช่วย" ป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อ โดยกินเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เช่น โดนเข็มเจาะเลือดตำ  หรือถุงยางแตก เป็นต้น ซึ่งต้องกินภายใน 72 ช.ม. สูตรยาต้านฯจะประกอบไปด้วยยา 2-3 ตัว โดยยาต้านฯ จะเข้าไปช่วยยับยั้งการแบ่งตัวของสารพันธุกรรมของเชื้อ หรือไปยับยั้งการกลายเป็นตัวไวรัสที่สมบูรณ์ ดังนั้นถ้าสามารถกินให้"เร็วที่สุด" หลังการสัมผัสเชื้อ ก็จะมีโอกาสมากที่สุด(ประมาณ 80%) ที่จะป้องกันไม่ให้มีเชื้อเพิ่มจำนวนใหม่ แต่อย่างไรก็ตามการกินยาต้านฯ ก็มีผลข้างเคียงมาก แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาประเมินความเสี่ยงว่าควรกินหรือไม่

คำถามยอดฮิต