ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ Care and Support โครงการ EpiC ประจำคลีนิคนิรนาม

องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่ Care and Support ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้การช่วยเหลือผู้รับบริการที่ไม่ได้รับยาต้านในโครงการ Same day ART ให้สามารถรับยาต้านไวรัสตามสถานพยาบาลต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
 • ติดตามผลการส่งต่อผู้รับบริการที่ไม่ได้รับยาต้านในโครงการ Same day ART และการคงอยู่ในการรักษา
 • บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลผู้รับบริการที่ไม่ได้รับยาต้านในโครงการ Same day ART
 • บันทึกข้อมูลการรับบริการในกลุ่มประชากรหลัก (Key population) ที่มารับบริการในคลีนิคนิรนาม
 • เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับบริการในกลุ่มประชากรหลัก (Key population) ที่มารับบริการในคลีนิคนิรนามเพื่อส่งข้อมูลต่อองค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (FHI 360)
 • รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเข้ารับบริการของกลุ่มประชากรหลัก (Key population), ผู้รับบริการ PrEP , ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, การชวนคู่มาตรวจ (Index Testing)
 • ติดต่อประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และบุคลากรอื่นๆในคลินิกเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน
 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาสาธารณสุข หรือสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้บริการด้านการแพทย์
 • มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการจัดการ วางแผนงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft และ โปรแกรมอื่นๆ ได้

ผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถสมัครได้ที่

 1. สมัครงานใน website Thai NGO https://thaingo.org/jobs/detail/16340
 2. ส่งประวัติมาที่ hr.thailand@fhi360.org  หรือ phetcharin.p@redcross.or.th 

Similar Posts