1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

แพทยสภาออกแนวปฏิบัติให้ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

     แพทยสภาออกแนวปฏิบัติให้ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงบริการการตรวจและรักษาการติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่จำกัดอายุ

  อ่านเพิ่มเติม...