1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

บริการของเรา

 • ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
 • ให้บริการยาต้านฉุกเฉิน (PEP)
 • ให้บริการยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP)
 • ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบ
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนัก
 • บริการวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอและบี , วัคซีนเอชพีวี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • จำหน่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีตามใบสั่งแพทย์
 • ตรวจวัดระดับภูมิต้านทานซีดีสี่ (CD4)
 • ตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด (HIV Viral load)
 • ตรวจหาเชื้อดื้อยา (Drug resistance)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎ 02 2516711-5 ต่อ 102