1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผู้จัดการ โครงการส่งเสริมแรงงานต่างด้าว ลาว และกัมพูชา เข้าถึงบริการด้านเอชไอวี 30 ตุลาคม 2562 3124
ตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษา กลุ่มงานสังคม จิตวิทยา และพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 29 พฤษภาคม 2562 3539
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการสร้างเสริมทักษะบุคลากร 2 อัตรา 25 มีนาคม 2562 3722
พยาบาล 1 ตำแหน่ง 22 สิงหาคม 2561 5637
Program Officer 16 สิงหาคม 2561 4528
แพทย์วิจัย (Research Physician) 20 กรกฎาคม 2561 4895
Clinical Data Associate 15 กรกฎาคม 2561 4970
นักชีวสถิติ (Biostatistician) 15 กรกฎาคม 2561 5588
Clinical Trial Monitor 15 กรกฎาคม 2561 4403
Program Officer (1 positions) 15 กรกฎาคม 2561 4252