HOT NEWS

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการสร้างเสริมทักษะบุคลากร 2 อัตรา

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการสร้างเสริมทักษะบุคลากร    กรมราชทัณฑ์ในด้านโรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี ตับอักเสบซี ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 2 อัตรา

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

          วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 หน้าที่รับผิดชอบ

                 รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานในพื้นที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร     เขียนรายงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานที่รับผิดชอบ

 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมฯ
 • วางแผนงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
 • จัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานโครงการ
 • จัดทำรายงานสรุปการจัดกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆของโครงการ
 • จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อประกอบการจัดอบรม เช่น Power Point หรือเอกสารประกอบการฝึกอบรม
 • จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

  ถ้ามีประสบการณ์การดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนะคติที่ดีในเรื่องโรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ
 2. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และMicrosoft Word ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนในการทำงานจัดอบรม การจัดกิจกรรมต่างๆ
 4. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และเขียนรายงานได้
 5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

          วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 หน้าที่รับผิดชอบ

          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเงิน (การเบิก-จ่ายเงินในโครงการ) จัดทำบันทึกภายในเพื่อขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและนำส่งเงินคืนในกรณีเหลือคืนโครงการฯ นำส่งภาษี รวบรวมเอกสารทางการเงินและจัดทำรายงานการเงิน ร่างโต้ตอบหนังสือ เก็บและรวบรวมเอกสาร พิมพ์หนังสือราชการและบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การรับ ส่งหนังสือ งานสารบรรณทั่วไป จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานที่รับผิดชอบ

 • ทำเอกสารบันทึกภายในเพื่อขออนุมัติเบิกเงินงบและนำส่งคืนในกรณีที่มีเงินเหลือ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ รวบรวมใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ใบรับรองการจ่ายเงิน ตามรายกิจกรรมและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการเบิก-จ่ายเงินในเบื้องต้นในโครงการที่รับผิดชอบ
 • จัดทำรายงานทางการเงิน
 • รับ-ส่งหนังสือต่างๆ ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือ เก็บรวบรวมหนังสือ
 • บันทึกข้อมูลต่างๆสรุปการจัดอบรม บันทึกรายงานการประชุมทีม รวบรวมรายงาน โครงการต่างๆ
 • จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และควบคุม ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของโครงการ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

       ถ้ามีประสบการณ์การดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนะคติที่ดีในเรื่องโรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ
 2. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และMicrosoft Word ได้เป็นอย่างดี
 3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ส่งใบสมัครได้ที่ คุณทิพย์วรรณ สุทธิคีรี ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 104 ถ.ราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท์ 0 2252 8994  โทรสาร 0 2254 7577 หรือ Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมดเขตรับสมัครวันที่ 11 เมษายน 2562

 

พยาบาล 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน
     ปฏิบัติงาน ณ คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.
ด้านงานบริการเกี่ยวกับ

 1. ให้คำปรึกษาก่อน – หลังการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 2. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งปากทวารหนัก
 3. เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา ส่องกล้องกำลังขยายสูงตรวจทางทวารหนัก(HRA)/ทางปากมดลูก (Colposcope)
 4. ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบบี เอชพีวี และยาฉีดอื่นๆ
 5. ประสานงานกับแพทย์ เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา เวชระเบียน เภสัชกร ผู้ประสานงาน ฯลฯ
 6. ให้บริการดูแลในฐานะพยาบาลวิชาชีพแก่ผู้รับบริการ
 7. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
ความสามารถที่จำเป็น

 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้ระดับดี 
 • มีมนุษยสัมพันธ์และการประสานงานดี มีความละเอียดรอบคอบ 
 • สามารถพูด อ่าน ฟังภาษาอังกฤษได้ รักงาน บริการ มีทัศนคติที่ดี ในงานบริการด้านเอดส์ มีความพร้อมและเต็มใจทำงานเป็นทีม

ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือนเริ่มต้น : 25,000 บาท

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
     ผู้สนใจส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว หลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
104 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2 251 6711-5 ต่อ 200 หรือส่งทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  คลิ๊กที่นี่
หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 15 กันยายน 2561

Program Officer

Position Title: Program Officer

Reports to: Program Coordinator

Organization: PREVENTION at The Thai Red Cross AIDS Research Centre (TRCARC) in Bangkok, Thailand, is an organization under the umbrella of the Thai Red Cross Society. We provide outstanding HIV and AIDS services, conduct innovative research, and train health care practitioners around HIV and AIDS.

Job Summary:PREVENTION at the Thai Red Cross AIDS Research Centre (TRCARC) is looking for a qualified person for the Program Officer position. The incumbent specifically provides broad program management, research implementation and coordination support as well as technical and programmatic supports within PREVENTION team and implementing partners around health and HIV research among key populations. She/he will develop and implement capacity building plan, strategy and activities, design, implement, monitor and evaluate targeted interventions and activities to support in pioneering and accelerating HIV research as well as enhancing the uptake and utilization of clinical research and data to inform and improve the delivery and quality of HIV prevention, care and treatment services as well as the development of sound public health and HIV-related policies at all levels.

Key Responsibilities:

 1. To assist the Program Coordinator in coordinating with local, national, and international stakeholders including all community-based organizations (CBOs), government agencies and other relevant partners to ensure smooth operation of project and research activities. 
 2. To support the development, review and monitoring of annual work plans and budgets for the project.
 3. To provide programmatic supports in the development and dissemination of tools, materials, reports, scientific papers, and interventions for research projects as appropriate.
 4. To monitor and to maintain protocols, instruments, data sets, manuals, training materials and reports.
 5. To coordinate with technical, program, finance and operation staff to ensure smooth and well-coordinated project implementation.
 6. To assist the Program Coordinator to ensure that project resources are utilized in accordance with applicable TRCARC and donors’ rules and regulations.
 7. To maintain and monitors the project specific information system in order to respond fully to donor reporting requirements.
 8. To participate in periodic assessments of the project and site visits as assigned.
 9. To respond to a variety of programmatic, financial, administrative and logistics needs and requirements generated from donors, local partners and other stakeholders as assigned. 
 10. To involve in the area of monitoring and evaluation which includes development and utilization of target reporting tools, reviewing for consistency and accuracy of information in annual work plans, budgets, quarterly, semi-annual and annual reports, as well as coordinating with data management team for inputs on targets reviews
 11. To perform other duties as assigned by supervisor.

Qualifications requirement:

 1. Master degree in management, public health, social sciences and/or related field
 2. Three to five years of experience with NGOs or INGOs involving project implementation and management, preferably in HIV/AIDS prevention, care and treatment program among men who have sex with men, transgender people, sex worker and people who use drug
 3. Experience in project/program management, monitoring and evaluation and reporting
 4. Good written and oral communications skills in English and Thai 
 5. Members from key populations communities are encouraged to apply

Knowledge and Skills:

 1. Sensitivity to gender diversity, people living with HIV and other vulnerable populations, and understanding of the ethical issues on HIV research among key populations especially among young key populations.
 2. Ability to work and manage high volume of work with minimal supervision. 
 3. Experience in providing program management and/or research support to related development projects.
 4. Experience in working with country programs funded by US government and/or other institutional and international donors.
 5. Knowledge of health programs (HIV/AIDS, sexual health, public health, international development, and/or social science research)
 6. Relevant research skills and computer software skills. 
 7. Ability to develop, maintain and foster relationships with a wide range of key stakeholders particularly key populations communities. 
 8. Ability to travel at short notice

Please send your full CV, expected salary and recent photo to Khun Sukanya Yuchuchaimongkol (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) Human Resource Officer.
If you want further information related to this position, please contact us via
e-mail or phone: 02 252 9958 Only short-list candidates will be notified

FAQs