1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

สมัครงาน

ผู้จัดการ โครงการส่งเสริมแรงงานต่างด้าว ลาว และกัมพูชา เข้าถึงบริการด้านเอชไอวี

          ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  มีความประสงค์รับสมัครผู้จัดการ โครงการส่งเสริมแรงงานต่างด้าว ลาว และกัมพูชา เข้าถึงบริการด้านเอชไอวี  โดยมีพื้นที่ดำเนินการที่จังหวัดหนองคาย และคลีนิคนิรนามกรุงเทพระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1อัตรา

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

            วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดเพศ / อายุ

หน้าที่รับผิดชอบ

                 รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานในพื้นที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร     เขียนรายงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานที่รับผิดชอบ

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมฯ

- วางแผนงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

- จัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานโครงการ

- จัดทำรายงานสรุปการจัดกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆของโครงการ

- จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อประกอบการจัดอบรม เช่น Power Point หรือเอกสารประกอบการฝึกอบรม

- จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

  ถ้ามีประสบการณ์การดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนะคติที่ดีในเรื่องโรคเอดส์
 2. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และMicrosoft Word ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนในการทำงานจัดอบรม การจัดกิจกรรมต่างๆ
 4. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และเขียนรายงานได้
 5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 6. ละเอียดรอบคอบ คล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 7. สามารถสื่อสารและจัดทำรายงานภาษาอังกฤษได้ (TOEIC มากกว่า 550 คะแนน)

ส่งใบสมัครได้ที่ คุณสมศรี ตันติไพบูลย์วุฒิ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 104 ถ.ราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท์ 0818428577 โทรสาร 022547577 หรือ Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We are looking for a Project Manager!

Job description: Project Manager (Full time, 12 months)

Location: Bangkok

ABOUT THIS PROJECT

This project seeks to improved access to treatment and care for migrants living with HIV/AIDS in Thailand through strengthened cross border cooperation among Greater Mekong countries (Cambodia, Thailand and Laos)

KEY TASKS

Maintain regular contact with the partners and provide supervision and guidance for our engagements with the partners

Plan, lead and coordinate the production and compilation of the services provided by the partners

Lead the engagements with all local stakeholders;

Organize and manage group of volunteers;

Maintain communication with the project consultant

Provide support with other activities for the success of this project.

REQUIRED SKILLS AND EXPERIENCE

B.A. or M.A. in Social Sciences or other relevant degree or experience

Good interpersonal skills with the ability to work independently, in a team and remotely;

Fluency in English is a plus.

TERM, REMUNERATION AND BENEFITS

Duration: Full-time, 12 months.

Monthly Salary: Above market salary with exceptional benefits package

RECRUITMENT PROCESS 

Deadline for applications: As soon as filled

Interviews and review: As soon as possible

Position to start: As soon as possible

Send an email to contact

Ms. Somsri Tantipaibulvut

Chief of Psycho-Social and Behaviour Group

The Thai Red Cross , AIDS Research Center

104 Rajdumri Road

Pathumwan, Bangkok 10330

Thailand

Tel: 0818428577 Fax: 0 2254 7577

Mail: juniorpam.yahoo.com with the subject Project Manager

ตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษา กลุ่มงานสังคม จิตวิทยา และพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษา กลุ่มงานสังคม จิตวิทยา และพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     ให้บริการปรึกษาแนะนำกับผู้มารับบริการที่คลีนิคนิรนาม อย่างน้อยวันละ 10-20 ราย ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาและประสบการณ์การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปัญหาทางจิตและการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้มารับบริการที่คลีนิคนิรนาม จัดระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มารับบริการ และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันเรื่องโรคเอดส์ การให้คำปรึกษากับผู้ติดเชื้อเอดส์ในการจ่ายยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และอนามัยเจริญพันธุ์ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผลที่เกี่ยวกับการให้บริการปรึกษา บันทึกข้อมูลและช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้มารับบริการตามแผนงาน ส่งต่อและประสานงานกับบริการอื่น ๆ ในคลีนิคนิรนาม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือทหารกองหนุน 
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางจิตวิทยาให้คำปรึกษา หรือด้านสังคมสงเคราะห์ 
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี 
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถให้บริการกับชาวต่างชาติ 
 6. มีความรู้เรื่องโรคเอดส์ ด้านการแพทย์ และด้านสังคม
 7. มีความพร้อมและเต็มใจทำงานเป็นทีม ประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่าย 
 8. หากมีความความสามารถทางภาษาจีน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

 1. วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นประวัติ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่กำหนด ส่งมายัง
“คุณประไพพันธุ์ ปลอดกระโทก ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เลขที่ 104 ถนนราชดำริ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330” หรือติดต่อโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 085-3485349 ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาหนังสือรับรองให้ใช้ได้ ในกรณีเพิ่งสำเร็จการศึกษา และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร) 
 3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
 6. สำเนาหนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ 
 7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ

ทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จะติดต่อไปยังผู้สมัครโดยตรง เพื่อดำเนินการนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง
หลังการประกาศรับสมัครสิ้นสุดลง

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2562

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการสร้างเสริมทักษะบุคลากร 2 อัตรา

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการสร้างเสริมทักษะบุคลากร    กรมราชทัณฑ์ในด้านโรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี ตับอักเสบซี ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 2 อัตรา

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

          วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 หน้าที่รับผิดชอบ

                 รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานในพื้นที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร     เขียนรายงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานที่รับผิดชอบ

 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมฯ
 • วางแผนงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
 • จัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานโครงการ
 • จัดทำรายงานสรุปการจัดกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆของโครงการ
 • จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อประกอบการจัดอบรม เช่น Power Point หรือเอกสารประกอบการฝึกอบรม
 • จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

  ถ้ามีประสบการณ์การดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนะคติที่ดีในเรื่องโรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ
 2. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และMicrosoft Word ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนในการทำงานจัดอบรม การจัดกิจกรรมต่างๆ
 4. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และเขียนรายงานได้
 5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

          วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 หน้าที่รับผิดชอบ

          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเงิน (การเบิก-จ่ายเงินในโครงการ) จัดทำบันทึกภายในเพื่อขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและนำส่งเงินคืนในกรณีเหลือคืนโครงการฯ นำส่งภาษี รวบรวมเอกสารทางการเงินและจัดทำรายงานการเงิน ร่างโต้ตอบหนังสือ เก็บและรวบรวมเอกสาร พิมพ์หนังสือราชการและบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การรับ ส่งหนังสือ งานสารบรรณทั่วไป จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานที่รับผิดชอบ

 • ทำเอกสารบันทึกภายในเพื่อขออนุมัติเบิกเงินงบและนำส่งคืนในกรณีที่มีเงินเหลือ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ รวบรวมใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ใบรับรองการจ่ายเงิน ตามรายกิจกรรมและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการเบิก-จ่ายเงินในเบื้องต้นในโครงการที่รับผิดชอบ
 • จัดทำรายงานทางการเงิน
 • รับ-ส่งหนังสือต่างๆ ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือ เก็บรวบรวมหนังสือ
 • บันทึกข้อมูลต่างๆสรุปการจัดอบรม บันทึกรายงานการประชุมทีม รวบรวมรายงาน โครงการต่างๆ
 • จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และควบคุม ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของโครงการ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

       ถ้ามีประสบการณ์การดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนะคติที่ดีในเรื่องโรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ
 2. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และMicrosoft Word ได้เป็นอย่างดี
 3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ส่งใบสมัครได้ที่ คุณทิพย์วรรณ สุทธิคีรี ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 104 ถ.ราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท์ 0 2252 8994  โทรสาร 0 2254 7577 หรือ Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมดเขตรับสมัครวันที่ 11 เมษายน 2562