HOT NEWS

พยาบาลวิจัย (Study Nurse)

ตำแหน่ง: พยาบาลวิจัย (Study Nurse)
หน่วยงาน: กลุ่มงานป้องกัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ขอบเขตงาน:
ตำแหน่งพยาบาลวิจัยเป็นตำแหน่งงานประเภททำงานเต็มเวลาของกลุ่มงานป้องกัน ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อจัดการและดูแลงานวิจัยโดยตรง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ประสานงานโครงการวิจัย (Program Coordinator) พยาบาลวิจัยจะใช้วิชาชีพการพยาบาลของตนในการให้บริการดูแลอย่างเต็มที่ต่อผู้เข้าร่วมงานวิจัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารวิจัยโดยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการทำวิจัยที่ดีเพื่อให้เกิดความถูกต้องของแม่นยำของข้อมูลต่างๆที่เก็บรวบรวมภายใต้งานวิจัยและมุ่งเน้นที่การคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นสำคัญ

 Read More...

FAQs