HOT NEWS

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการ

  1. ให้ข้อมูลการรับบริการแก่ผู้มารับบริการที่คลีนิคนิรนาม
  2. ลงทะเบียนให้ผู้มารับบริการและสิ่งส่งตรวจที่ทางโรงพยาบาลและศูนย์แล็บส่งตรวจมายังคลีนิคนิรนาม
  3. พิมพ์ผลการตรวจส่งให้ผู้รับบริการและโรงพยาบาลต่างๆ
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ   :  ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี

การศึกษา  :  ปริญญาตรีทุกสาขา

ความสามารถที่จำเป็น   :  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้        ระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์และการประสานงานดี มีความละเอียดรอบคอบ สามารถพูด อ่าน ฟังภาษาอังกฤษได้ รักงานบริการ  มีทัศนคติที่ดี ในงานบริการด้านเอดส์ มีความพร้อมและเต็มใจทำงานเป็นทีม

ประสบการณ์  :  มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนเริ่มต้น  :  15,000 บาท

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

ผู้สนใจส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว หลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

 104 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02025106711-5 ต่อ 200 หรือส่งทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โดยตําแหน่งดังกล่าวจะ ปิดรับสมัครภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 

FAQs