HOT NEWS

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการ

  1. ให้ข้อมูลการรับบริการแก่ผู้มารับบริการที่คลีนิคนิรนาม
  2. จัดคิวผู้มารับบริการตามประเภทการตรวจไปยังห้องตรวจต่างๆ
  3. จัดเตรียมเอกสาร สั่งพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  4. จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์
  5. จัดเตรียม เบิกถุงยางอนามัยเพื่อใช้สำหรับแจกให้กับผู้รับบริการ
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ  :  ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี

การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความสามารถที่จำเป็น  :  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้ ระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์และการประสานงานดี มีความละเอียดรอบคอบ  รักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีในงานบริการด้านเอดส์ มีความพร้อมและเต็มใจทำงานเป็นทีม 

ประสบการณ์  :  มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ                                            

เงินเดือนเริ่มต้น  :  11,000 บาท

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

ผู้สนใจส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว หลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

104 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02025106711-5 ต่อ 200 หรือส่งทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 20 ธันวาคม 2560 

FAQs