HOT NEWS

ตำแหน่งนักการภารโรง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของอาคารสถานที่
รับ-ส่ง หนังสือทั้งภายในและภายนอก ส่งจดหมาย-พัสดุไปรษณีย์ ถ่ายเอกสาร จัดห้องประชุม
เลี้ยงรับรองแขก จัดเตรียมของจัดเลี้ยง ทำความสะอาดและดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ในการจัดเลี้ยง
ดูแลต้นไม้บริเวณอาคารสถานที่ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. ถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
3. วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และเครื่องใช้อุปกรณ์
ในหน้าที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
6. หากเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาให้มาสมัครสอบ

 อ่านเพิ่มเติม..

FAQs