1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ห้องยา 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการ

 1. จัดยาตามใบสั่งแพทย์
 2. ทำบันทึกการจ่ายยา
 3. บันทึกข้อมูลยาของคนไข้ในสิทธิ สปสช. ลงในระบบของ สปสช. เพื่อเบิกยาเข้าคลังและเบิกการเจาะเลือดของคนไข้
 4. รวบรวมใบสั่งยาที่จ่ายในแต่ละวัน แล้วเก็บให้เป็นหมวดหมู่ในแต่ละเดือน
 5. ตรวจสอบและรับยาจากบริษัทยาที่นำมาส่ง พร้อมทั้งเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
 6. เตรียมจัดยา และเบิกยาจากคลังขึ้นชั้น เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
 7. ทำ stock card และช่วยเภสัชกรบริหารคลังยาให้ stock ยาตรงอยู่เสมอ
 8. ดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในห้องยา เช่นอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น ฉลากยา ให้มีพร้อมใช้อยู่เสมอ
 9. ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

 คุณสมบัติ

เพศ  :  ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี

การศึกษา :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรีทุกสาขา

ความสามารถที่จำเป็น :  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้ ระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์และการประสานงานดี มีความละเอียดรอบคอบ สามารถพูด อ่าน ฟังภาษาอังกฤษได้ รักงานบริการมีทัศนคติที่ดี ในงานบริการด้านเอดส์ มีความพร้อมและเต็มใจทำงานเป็นทีม

ประสบการณ์ :  มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ                                               

เงินเดือนเริ่มต้น  :  ตามวุฒิ

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

ผู้สนใจส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว หลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

104 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02025106711-5 ต่อ 207 หรือส่งทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการ

 1. ให้ข้อมูลการรับบริการแก่ผู้มารับบริการที่คลีนิคนิรนาม
 2. จัดคิวผู้มารับบริการตามประเภทการตรวจไปยังห้องตรวจต่างๆ
 3. จัดเตรียมเอกสาร สั่งพิมพ์เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์
 5. จัดเตรียม เบิกถุงยางอนามัยเพื่อใช้สำหรับแจกให้กับผู้รับบริการ
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ  :  ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี

การศึกษา :  มัธยมศึกษาตอนปลาย – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ความสามารถที่จำเป็น  :  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้ ระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์และการประสานงานดี มีความละเอียดรอบคอบ  รักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีในงานบริการด้านเอดส์ มีความพร้อมและเต็มใจทำงานเป็นทีม 

ประสบการณ์  :  มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ                                            

เงินเดือนเริ่มต้น  :  11,000 บาท

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

ผู้สนใจส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว หลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

104 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02025106711-5 ต่อ 200 หรือส่งทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 20 ธันวาคม 2560 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการ

 1. ให้ข้อมูลการรับบริการแก่ผู้มารับบริการที่คลีนิคนิรนาม
 2. ลงทะเบียนให้ผู้มารับบริการและสิ่งส่งตรวจที่ทางโรงพยาบาลและศูนย์แล็บส่งตรวจมายังคลีนิคนิรนาม
 3. พิมพ์ผลการตรวจส่งให้ผู้รับบริการและโรงพยาบาลต่างๆ
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ   :  ชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี

การศึกษา  :  ปริญญาตรีทุกสาขา

ความสามารถที่จำเป็น   :  สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้        ระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์และการประสานงานดี มีความละเอียดรอบคอบ สามารถพูด อ่าน ฟังภาษาอังกฤษได้ รักงานบริการ  มีทัศนคติที่ดี ในงานบริการด้านเอดส์ มีความพร้อมและเต็มใจทำงานเป็นทีม

ประสบการณ์  :  มีประสบการณ์ด้านงานบริการจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือนเริ่มต้น  :  15,000 บาท

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

ผู้สนใจส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว หลักฐานการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

 104 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02025106711-5 ต่อ 200 หรือส่งทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โดยตําแหน่งดังกล่าวจะ ปิดรับสมัครภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560