1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อจัดจ้าง (Administration and Procurement Officer)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อจัดจ้าง (Administration and Procurement Officer)
หน่วยงาน: กลุ่มงานป้องกัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ขอบเขตงาน:
ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ธุรการและจัดซื้อจัดจ้าง” (Administration and Procurement Officer) เป็นตำแหน่งงานประเภททำงานเต็มเวลา (Full-time) ของกลุ่มงานป้องกัน ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อดูแลสนับสนุนงานธุรการและจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มงานป้องกันฯ โดยทำหน้าที่หลักในงานจัดซื้อคิดเป็นร้อยละ 70 ของขอบเขตงานทั้งหมด ตั้งแต่ประสานงานและเจรจาต่อรองกับผู้ขายสินค้าประเภทต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร และช่วยเหลือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนงานธุรการคิดเป็นร้อยละ 30 ของขอบเขตงานทั้งหมด

 Read More...

Clinical Trial Monitor

Position Tittle: Clinical Trial Monitor

Organization: Prevention Department, The Thai Red Cross AIDS Research Center (TRCARC)in Bangkok, Thailand, is an organization under the umbrella of the Thai Red Cross Society. We provide outstanding HIV/AIDS treatment and care, foster innovative and responsible research, and train health care practitioners in HIV/AIDS.

 Read More...

Senior Grants and Contracts Officer

Position Title: Senior Grants and Contracts Officer

Organization: Prevention Department, The Thai Red Cross AIDS Research Center (TRCARC)in Bangkok, Thailand, is an organization under the umbrella of the Thai Red Cross Society. We provide outstanding HIV/AIDS treatment and care, foster innovative and responsible research, and train health care practitioners in HIV/AIDS.

 Read More...