1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

สมัครงาน

พยาบาลวิจัย (Study Nurse)

ตำแหน่ง: พยาบาลวิจัย (Study Nurse)
หน่วยงาน: กลุ่มงานป้องกัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

ขอบเขตงาน:
ตำแหน่งพยาบาลวิจัยเป็นตำแหน่งงานประเภททำงานเต็มเวลาของกลุ่มงานป้องกัน ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อจัดการและดูแลงานวิจัยโดยตรง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ประสานงานโครงการวิจัย (Program Coordinator) พยาบาลวิจัยจะใช้วิชาชีพการพยาบาลของตนในการให้บริการดูแลอย่างเต็มที่ต่อผู้เข้าร่วมงานวิจัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารวิจัยโดยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการทำวิจัยที่ดีเพื่อให้เกิดความถูกต้องของแม่นยำของข้อมูลต่างๆที่เก็บรวบรวมภายใต้งานวิจัยและมุ่งเน้นที่การคุ้มครองชีวิตและร่างกายของผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นสำคัญ

 Read More...

Finance and Accounting Manager

Position Title: Finance and Accounting Manager

Organization: Prevention Department, The Thai Red Cross AIDS Research Center (TRCARC)in Bangkok, Thailand, is an organization under the umbrella of the Thai Red Cross Society. We provide outstanding HIV/AIDS treatment and care, foster innovative and responsible research, and train health care practitioners in HIV/AIDS.

 Read More...

Senior Human Resources Officer

Position Title: Senior Human Resources Officer (SHRO)

Organization: The Thai Red Cross AIDS Research Center (TRCARC)in Bangkok, Thailand, is an organization under the umbrella of the Thai Red Cross Society. We provide outstanding HIV/AIDS treatment and care, foster innovative and responsible research, and train health care practitioners in HIV/AIDS.

 Read More...