1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์อาวุโส (Senior Medical Technologist)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์อาวุโส (Senior Medical Technologist)
หน่วยงาน: กลุ่มงานป้องกัน (Prevention Department) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ขอบเขตงาน:
ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์อาวุโส (Senior Medical Technologist)” เป็นตำแหน่งงานประเภททำงานเต็มเวลา (Full-time) ของกลุ่มงานป้องกัน ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อดูแล ให้คำแนะนำ และประสานงานเพื่อให้การสนับสนุนกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ พยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา และหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการในโครงการและหรือ/โครงการวิจัยเพื่อให้ผลการตรวจถูกต้องและแม่นยำ ตามคุณภาพมาตรฐานทางด้านเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. เขียน ให้คำแนะนำ และ/หรือปรับแก้โครงร่างการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ เพื่อเสนอขออนุมัติการทำวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในคนของแต่ละสถาบันที่ร่วมทำโครงการวิจัยกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 
 2. วางแผน ดำเนินงาน และติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวกับทางห้องปฏิบัติการของโครงการวิจัยต่างๆ ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินงาน และหลังสิ้นสุดโครงการ
 3. กำกับ ควบคุม และตรวจสอบการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการในโครงการและ/หรือโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. ประสานงานที่เกี่ยวกับทางห้องปฏิบัติการกับบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินงานโครงการวิจัยได้อย่างราบรื่น
 5. เขียนรายงานการดำเนินงานเพื่อเสนอความคืบหน้าของโครงการและโครงการวิจัยให้แก่ผู้ให้ทุน 
 6. เขียนและปรับแก้ผลงานทางวิชาการ ที่เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมต่างๆ และเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
 7. เป็นวิทยากร และนำเสนอผลงานการวิจัยในงานประชุมต่างๆ และร่วมเป็นคณะทำงาน/คณะกรรมการในงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกหน่วยงาน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ 3 ปี
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 5. มีบุคลิกดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถปรับตัวในการทำงานและให้ความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ร่วมงานทุกระดับ
 6. มีปฏิภาณไหวพริบ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทั้งกับผู้ที่มารับการตรวจและผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอก
 8. มีความสุขุมรอบคอบเยือกเย็น อดทน ชอบช่วยเหลือเสียสละ
 9. ทำงานมีระเบียบแบบแผนและสามารถพัฒนาความรู้ในการทำงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
 10. ไม่มีความพิการหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ เช่น ตาบอดสี เป็นต้น

##################################################

หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้

 1.  ไฟล์สำเนา Transcript
 2.  ไฟล์สำเนาประวัติการทำงาน
 3.  ไฟล์รูปถ่ายปัจจุบัน และ
 4. อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (สุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานป้องกัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) 

       โดยตำแหน่งดังกล่าวจะ ปิดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์
02 253 0996 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)

Clinical Research Associate

Position: Clinical Research Associate
Organization: The Thai Red Cross AIDS Research Center (TRCARC)
Roles and Responsibilities
• coordinating with the ethics committee, which safeguards the rights, safety and wellbeing of all trial subjects
• managing regulatory authority applications and approvals that oversee the research of new and existing drugs
• identifying and assessing the suitability of facilities to be used as the clinical trial site
• identifying/selecting an investigator who will be responsible for the conduct of the trial at the trial site
• liaising with doctors/consultants/coordinator or investigators on conducting the trial
• setting up the trial sites, which includes ensuring each center has the trial materials, including the trial drug often known as the investigational medicinal product. Plus training the site staff to trial-specific industry standards
• monitoring the trial throughout its duration, which involves visiting the trial sites on a regular basis
• verifying that data entered on to the CRFs is consistent with patient clinical notes, known as source data/document verification (SDV)
• collecting completed CRFs from clinical sites/community sites and general practices
• writing visit reports and filing and collating trial documentation and reports;
• ensuring all unused trial supplies are accounted for
• closing down trial sites on completion of the trial
• discussing results with a medical statistician, who usually writes technical trial reports
• archiving study documentation and correspondence


Qualifications
- Thai citizen only
- Bachelor degree in Nursing, Biological Science, Pharmacy, Public Health or other related fields
- Minimum of 1 year experience in monitoring health studies, especially HIV/AIDS and other relevant diseases
- Possess the ability to work independently and in a team environment.
- Excellent time management, project management, organizational, and communication skills (written and verbal) in Thai and English
- Expertise in and excellent working knowledge of core systems and tools
- Proficient in the use of core trial management systems.
- Possess an excellent working knowledge of all applicable ICH/GCP regulations

 


Please send your full CV, expected salary and recent photo by
7 September 2016 to Khun Sukanya Yuchuchaimongkol
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Human Resource Officer)

If you want further information related to this position, please contact us via e-mail or phone: 02 253 0996 (Only short-list candidates will be notified)

 

Research/Program Coordinator (Senior level)

Position Title: Research/Program Coordinator (Senior level)

Organization: The Thai Red Cross AIDS Research Center (TRCARC)

Scope of work:
     This full-time senior position will be in Prevention Department of TRCARC to manage programs and researches related to sexual health of key populations. This senior position will take a lead on programs and researches implementation and provide technical and programmatic guidance to the team members and implementing partners.

Key Duties and Responsibilities
     Lead, manage, and monitor programs and researches related to sexual health as assigned, in collaboration with other relevant team members
     Provide remote/on-site programmatic coordination and support to community-based organizations, governmental officials, hospital staff and other development partners
     Liaise with research partners to ensure smooth research implementation and collaboration among multiple stakeholders
     Support coordinated program actions in response to the available research data
     Identify key development areas of community partners in implementing research/project implementation and facilitate technical assistance
     Develop quarterly and semi/annual progress reports related to programs and researches as assigned
     In collaboration with finance and grants team members, assist with developing proposals and provide programmatic and technical inputs as assigned.
     Represent the Prevention Department to advocate for the health related agenda derived from the program or research implementation at local and national level.
Primary Qualifications

 1. Master’s degree in Public Health, Social Administration, Health Science, Social Medical Science, Psychology, Nursing, Public Administration or related field 
 2. At least 5 years of experience in coordination or management role. 
 3. Effective skills on project management or research implementation 
 4. Good knowledge of sexual health related issues. 
 5. Good coordination skills on stakeholders from diverse backgroundsProficiency in computer literacy
 6. Effective verbal and written communication skills in English and Thai
 7. Experience in non-profit organization or research institute on health-related program or research for people with sexual diversity or people living with HIV is an advantage 
 8. Work independently with minimal direct day-to-day supervision


##################################################
Please send your full CV, expected salary and recent photo by 3 June 2016 to
Khun Napasawan Chinlertworasiri Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
If you want further information related to this position, please contact us via email or phone: 02 2530996
(Only short-list candidates will be notified)