1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ขริบอวัยวะช่วยลดการเสี่ยงติดเอดส์ได้ จริงหรือไม่

จริง การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย มีส่วนช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีลง ซึ่งเคยมีรายงานการวิจัยออกมาแล้ว และเนื่องจากหนังหุ้มปลายที่หนาจะเป็นที่สะสมของเชื้อโรค เมื่อขลิบออกจะทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด แต่อย่างไรก็ต้องทำควบคู่ไปกับวิธีป้องกันอื่นๆ เช่น การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง