1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง

ปริมาณ เชื้อต้องมากพอและมีคุณภาพแข็งแรง  ช่องทางเข้าของเชื้อเป็นการส่งต่อเชื้อโดยตรง เช่น การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน หรือ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน และระยะเวลาสัมผัสเชื้อต้องนาน