1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

Window period (วินโดว์พรีเดีย) คือะไร

เป็นช่วงเวลาที่ผู้ได้รับเชื้อเอชไอวีมาแต่ยังตรวจไม่พบเพราะว่าอาจจะยังรับเชื้อมาไม่นาน โดยจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 1 เดือน