1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ควรตรวจเอดส์บ่อยแค่ไหน

ตรวจเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยง หรือถ้าไม่มั่นใจในคู่ของคุณก็ควรตรวจทันที หรือตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง