1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

PrEP คือ?

การให้ยาต้านไวรัสกับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นประจำ