1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ตรวจหาเชื้อเอชไอวีฟรีได้ที่ใด

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกแห่ง ตรวจได้ฟรีปีละ 2 ครั้งเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน