1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

การกินยาต้านไวรัสเอดส์เร็วมีประโยชน์อย่างไร

ลด โอกาสการเกิดโรคแทรกซ้อน  ลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ลดอัตราการเกิดโรคอื่นๆ เช่น ปอดบวม  ฝีตามตัว  ลดอัตราการเกิดภาวะเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง เป็นต้น