1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ประสบการณ์ทางสังคมของคนข้ามเพศในประเทศไทย

     

     เครือข่ายเพื่อนกระเทยไทย (Thai transgender Alliance :Thai TGA) ซึ่งเป็นกลุ่มรณรงค์ซึ่งนำโดยกลุ่มคนข้ามเพศได้ทำการศึกษาในหัวข้อสถานการณ์ปัญหาการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนข้ามเพศในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดครงการวิจัย"การเคารพต่อคนข้ามเพศโดยเปรียบเทียบกับการเกลียดกลัวคนข้ามเพศในทั่วโลก" (Tranrespect versus Transphobia Worldwide : TvT) อ่านเพิ่มเติม