HOT NEWS

ประชาสัมพันธ์

คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 14 ตุลาคม 2562

คลีนิคนิรนามปิดให้บริการในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

          วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 10.00น.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับ สำนักอัยการสูงสุด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข UNAIDS ประเทศไทย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ในการคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี โครงการเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ที่ทรงได้รับตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก : บทบาทพนักงานอัยการในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีด้วยรูปแบบสหวิชาชีพ   ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

หน้า 1 จาก 14

บทความ

คำถามยอดฮิต