HOT NEWS

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับศาตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ที่ได้รับรางวัล HERO Awards 2017 สาขาพันธมิตรชุมชน โดยเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

บทความ

คำถามยอดฮิต