HOT NEWS

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับการยกย่องจากแพทยสภา ให้เป็น “แพทย์ต้นแบบ”ของแพทยสภา

    เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับการยกย่องจากแพทยสภา ให้เป็น “แพทย์ต้นแบบ”ของแพทยสภา ในฐานะเป็นแพทย์ผู้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ และนวัตกรรมการวิจัย ที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์ทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ จึงสมควรเป็นแบบอย่างให้แก่แพทย์ในการทำงานให้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์ และประชาชนทั่วไป 

บทความ

คำถามยอดฮิต