HOT NEWS

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ได้ประทานแจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสรับประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งกว่า 30 ปี


          วันที่ 30 เมษายน 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งกว่า 30 ปี ที่อุทิศตนในความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนานวัตกรรมวิธีการป้องกันและรักษาเอชไอวี จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) โดยนายมิเชล ซิดิเบ รองเลขาธิการสหประชาติและผู้อำนวยการบริหารโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติเป็นผู้มอบ

บทความ

คำถามยอดฮิต