1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

การรณรงค์ป้องกันเอดส์ในประเทศไทย

โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการป้องกันเอดส์ให้กับประชาชนทั่วไป และกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นมาตรการที่ช่วยนำไปสู่ความสำเร็จในการควบ คุมการระบาดของโรคเอดส์ของรัฐบาลไทยในอดีต 6-7 ปี ที่ผ่านมา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องเอดส์แผ่วลงไปมาก ไปเน้นหนักเรื่องยาเสพติด ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ขาดความรู้และความตระหนักด้านโรคเอดส์ ประกอบ กับนานาชาติก็สรรเสริญประเทศไทยว่าประสพความสำเร็จในการจัดการกับปัญหาเอดส์ รัฐบาลก็เลยลดความสนใจและลดงบประมาณในการรณรงค์ป้องกันเอดส์ลง ทุ่มงบประมาณไปทางดูแลรักษาเป็นส่วนใหญ่ และสังคมก็ได้รับข่าวสารว่าตอนนี้เอดส์รักษาได้แล้ว รัฐบาลจัดหายาต้านเอดส์ฟรีให้กับคนไข้ทุกคน เป็นเอดส์ก็ไม่ตายแล้ว ก็เลยชักจะไม่กลัวติดเอดส์ ผู้ติดเชื้อเองก็ชักจะกลับไปมีพฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น เพราะสุขภาพแข็งแรงขึ้นหลังจากได้รับยาต้านฯ ก็เลยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ระมัดระวังมากขึ้น อ่านต่อ