1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

 

 

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2532 โดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทย ได้ให้การดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์รวมทั้งครอบครัวมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 แล้ว นอกจากนั้นสภากาชาดไทยได้ดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน และทำการวิจัยโรคเอดส์นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 เป็นปีแรกที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันแห่งการรณรงค์โรคเอดส์ของสภากาชาดไทย ซึ่งสภากาชาดไทยได้ขานรับนโยบายขององค์การอนามัยโลก โดยมีการขอจัดตั้งคลีนิคนิรนามของสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นคลินิกแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องรายงานผู้ติดเชื้อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทราบ เป็นการบริการตรวจเลือด และให้คำปรึกษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น โรคเอดส์ โรคซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี ฯลฯ

วิสัยทัศน์
วิทยาการก้าวไกล วิจัยศึกษา พัฒนาความรู้ ควบคู่บริการ ประสานงานเครือข่าย กระจายสู่สังคม

พันธกิจ
1.พัฒนา องค์ความรู้ กระบวนวิธี และบริการที่เกี่ยวกับเอดส์ ทั้งด้านการแพทย์ และสังคม ซึ่งเหมาะสมจำเป็นสำหรับสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยอาศัยขบวน  การวิจัย และโครงการนำร่องที่กระทำอย่างเป็นระบบ

2.เป็น ที่ปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์กับทุก  ภาคส่วนของประเทศ และประเทศในภูมิภาคร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งภายใน และภายนอกประเทศเพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากเอดส์