1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

ภารกิจ

ภารกิจ

ช่วยรัฐในการรณรงค์ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากโรคเอดส์
- คลีนิคนิรนาม ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการบริการตรวจเอดส์ ตรวจ CD4 ตรวจ Viral Load ได้โดยไม่ต้องบอกชื่อ และที่อยู่ โดยทางคลีนิคจะให้เลขรหัสแทนชื่อของผู้ใช้บริการ
- ทำโครงการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ที่บ้านและชุมชนภายในจังหวัดต่างๆ
- ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์ รวมทั้งรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชนแออัด
- ทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์
-รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศในการร่วมมือจัดทำโครงการทดสอบสูตรยาต้านไวรัสเอดส์
-ให้ความช่วยเหลือทางด้านสังคม ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ
- ดำเนินโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกภายใต้พระอุปถัมภ์ โดยรณรงค์หาผู้บริจาคเพื่อซื้อยา AZT ให้กับแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ทั่วประเทศ
- จัดตั้งกองทุนนม รณรงค์หาผู้บริจาคนม และเงินเพื่อจัดซื้อนมให้กับเด็กในโครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
- ดำเนินโครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดส์ ซึ่งโครงการนี้จะให้ยาต้านไวรัสเอดส์แก่แม่ ลูก และพ่อที่ติดเชื้อเอดส์ โดยเน้นการให้บริการแบบองค์รวมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การให้ความรู้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการการช่วยเหลือทางด้านจิตใจ และสังคม รวมถึงการแนะนำวิธีการกินยาต้านไวรัสเอดส์ที่ถูกต้อง
- จัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษา และค่ายาให้กับผู้ติดเชื้อที่ยากจน
- กิจกรรมอื่นๆ
สนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มผู้ติดเชื้อ
- ชมรมเพื่อนวันพุธ สามารถทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการจัดตั้ง การดำเนินงาน
- การประสานงานกับเครือข่ายผู้ติดเชื้ออื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- การจัดกิจกรรมงานเทียนส่องใจในวันเอดส์โลกในวันที่ 1 ธันวาคมของทุก ๆ ปี