1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม/โครงการ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
องค์อุปถัมภ์โครงการและกองทุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

      เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จึงได้ดำเนินโครงการรณรงค์หาเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ภายใต้พระอุปถัมภ์ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุและจัดจัดตั้งกองทุนเกี่ยวกับโรคเอดส์ คือ
กิจกรรมและหน่วยงานภายใน
• ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย ออสเตเรีย ฮอลแลนด์ (HIV-NAT)
• คลีนิคนิรนาม
• ชมรมเพื่อนวันพุธ
• กิจกรรมพิเศษ
โครงการ
• โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
• กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย
• โครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ปลอดเอดส์
• กองทุนยาสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย
• โครงการท่าจีน (TACHIN)
การสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ
• บริจาคเงิน