1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

การให้บริการ Xpress

การให้บริการ Xpress


การบริการ Xpress คือ การให้บริการตรวจเอชไอวีที่รวดเร็วเป็นทางเลือกใหม่ที่ คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทยพัฒนาขึ้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ โดยเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการและเพิ่มทางเลือกในการรับผลการตรวจเลือดผ่านทางไลน์ อีเมล SMS หรือการติดต่อทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องรอรับผลที่คลีนิคนิรนาม เพื่อรองรับจำนวนผู้รับบริการที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีเวลาจำกัด บริการ Xpress จะช่วยให้ประหยัดเวลา ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการบางกลุ่มมากยิ่งขึ้น
แนวทางการปฎิบัติงาน การให้บริการ Xpress
1. ผู้รับบริการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว, Pre – test Screening และการประเมินความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย รวมทั้งยินยอมขอรับการตรวจหาเชื้อ HIV โดยความสมัครใจลงในระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ผู้รับบริการที่ต้องผ่านการ Pre – test Counseling จะมี 2 กรณีคือ
1.1 ผู้รับบริการประเมินการฆ่าตัวตายไม่ผ่าน แม้ว่าจะเป็นเพียงข้อเดียวก็ตาม
1.2 ผู้รับบริการแจ้งความจำนงว่า ขอพบผู้ให้คำปรึกษาก่อนการเจาะเลือด
2. เมื่อผู้รับบริการทำการกรอกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ และผ่านแบบประเมินการฆ่าตัวตาย เจ้าหน้าที่เวชระเบียนจะดำเนินการลงทะเบียนให้ผู้รับบริการ หลังจากนั้นผู้รับบริการแต่ละคนจะมีเลขคิวขึ้นมาเพื่อรับบริการต่อไป โดยที่ผู้รับบริการรายใหม่จะต้องทำบัตร และเสียค่าบริการ 20 บาททุกกรณี
3. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ทำการสอบถามความจำนงผู้รับบริการ ในการรับผลออนไลน์ รวมถึงช่องทางในการส่งผลออนไลน์ ผ่านทางไลน์ อีเมล SMS หรือการติดต่อทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ พร้อมอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการบริการที่จะได้รับในครั้งนี้ รวมถึง การแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงการรักษาความลับในระบบออนไลน์
4. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ทำการบันทึกการขอรับบริการที่ชัดเจน มีระบบตรวจสอบที่ยืนยันความถูกต้องของตัวบุคคล และบันทึกข้อมูลช่องทางการรับบริการ ในช่อง DX ดังนี้
4.1 Xpress/ไลน์
4.2 Xpress/E-mail
4.3 Xpress/SMS
5. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องอีกครั้ง และให้ผู้รับบริการ ทำการลงลายมือชื่อ ในเอกสาร “เอกสารแสดงความยินยอมรับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผ่านทางช่องทางไลน์ (LINE) อีเมล (E-mail) การส่งข้อความสั้น (SMS) หรือ การโทรศัพท์ติดต่อ
ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอม

6. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน จะส่งข้อมูลของผู้รับบริการไปยังห้องปฎิบัติการ เพื่อทำเจาะเลือด และทวนย้ำให้ผู้รับบริการทราบอีกครั้ง เรื่องการไม่ต้องรอรับผลที่คลีนิคนิรนาม รวมทั้งแจกเอกสารคู่มือการรับบริการออนไลน์ให้กับผู้รับบริการ
7. เจ้าหน้าที่เวชระเบียนดำเนินการจัดส่งคิวผู้รับบริการตามขั้นตอนของเวชระเบียน
8. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการดำเนินการเจาะเลือด จากนั้นจะดำเนินการส่งคิวของผู้รับบริการ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มายังจุดให้บริการ “Express”

ขั้นตอนการให้บริการ Xpress หลังการตรวจเลือด

1. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ทำการเข้าสู่ระบบ HOS โดยใช้รหัสสำหรับการให้บริการ Xpress โดยเฉพาะ
2. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้รับบริการ และทำการส่งข้อความยืนยันการรับบริการรับผลออนไลน์ ผ่านช่องทางที่ผู้รับบริการที่แสดงความจำนงไว้ในช่อง DX
3. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ดำเนินการจัดส่งข้อความยืนยันตามช่องทางที่ผู้รับบริการเลือกดังนี้
3.1 หากผู้รับบริการเลือก ช่องทางอีเมล ให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ทำการเปิดอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และทำการดำเนินการจัดส่งตามขั้นตอน โดยในการส่งแต่ละครั้ง ในชื่อเรื่อง : จะต้องระบุ HN ของผู้รับบริการ รวมไปถึง ชื่อย่อ ของผู้รับบริการทุกครั้ง
3.2 หากผู้รับบริการเลือก ช่องทาง SMS เปิดระบบการส่ง SMS ของ Wellness และทำการกรอกข้อมูลและดำเนินการจัดส่งตามขั้นตอน
3.3 หากผู้รับบริการเลือก ช่องทาง ไลน์ เปิดระบบ Application LINE ดำเนินการ Add LINE ของผู้รับบริการ และเปลี่ยนชื่อของผู้รับบริการ เป็น HN ของคลีนิคนิรนาม รวมไปถึง ชื่อย่อ ของผู้รับบริการทุกครั้ง
4. ข้อความยืนยันดังกล่าว จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่จะต้องใช้ในกรณีที่ผู้รับบริการเป็นชาวต่างชาติ
ตัวอย่างข้อความยินยอมภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.1 ยินยอมให้แจ้งผลทางช่องทางออนไลน์
ยินยอมให้แจ้งผลทางช่องทาง ไลน์ (LINE) / อีเมล (E-mail) / การส่งข้อความสั้น (SMS) หรือ ทางโทรศัพท์ โดยจะมีข้อความสำหรับการแจ้งผลการตรวจเลือดจัดส่งไปให้ตามช่องทางที่เลือก ภายหลังจากการเก็บตัวอย่าง ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง (โปรดเก็บมือถือไว้ใกล้ตัวของท่าน) หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร. 062-7411116 หรือ 062-7577222
4.2 Xpress Anonymous Clinic
I consent for Anonymous Clinic to send laboratory testing reports online via LINE, email, SMS, or telephone. Anonymous Clinic will send the reports to the selected method within 1 hour after taking tests. (Please keep your phone with you.) For more information, please call 062-7411116 or 062-7577222

5. หลังจากจัดส่งข้อความยืนยันให้กับผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress จะดำเนินการเก็บข้อมูลของผู้รับบริการรับผลออนไลน์ ลงใน Google sheet โดยใช้ DATA ของ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หัวข้อ “สรุปรายวันเคสรับผลออนไลน์” โดยข้อมูลที่จะต้องใช้ในการดำเนินการเก็บข้อมูลมีดังนี้
5.1 HN (Hospital Number)
5.2 เลขคิวการรับบริการ
5.3 อักษรย่อ ชื่อตัวแรก และนามสกุลตัวแรก ของผู้รับบริการ
5.4 ช่องทางในการรับบริการ อีเมล์ ระบุที่อยู่ของอีเมล์/SMS ระบุเบอร์โทรศัพท์
5.5 ระบุกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการ
6. เมื่อบันทึกข้อมูลลงใน Google sheet เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress จะดำเนินการส่งคิวของผู้รับบริการ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ มายังจุดให้บริการ “Express 01”
7. หลังจากรอผลเลือดครบ 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นดำเนินการส่งผลเลือดให้กับผู้รับบริการ ซึ่งช่องทางในการจัดส่งผลเลือดขึ้นอยู่กับช่องทางที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เบื้องต้น
8. การส่งผลเลือดออนไลน์ จะดำเนินการส่งผลแลปทุกอย่างที่ผู้รับบริการได้ดำเนินการตรวจไว้ ซึ่งจะต้องมีการแนบข้อความ การแปลผลการตรวจเลือดทางห้องปฎิบัติการ ในทุกๆ ช่องทางที่ผู้รับบริการได้ลงทะเบียนไว้ซึ่งจะแยกเป็นรายกรณีในหัวข้อถัดไปดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการให้บริการ Xpress ในกรณีผลการตรวจเอชไอวีเป็นลบ (Negative)


1. หลังจากรอผลเลือดครบ 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากนั้นดำเนินการส่งผลเลือดให้กับผู้รับบริการ ซึ่งช่องทางในการจัดส่งผลเลือดขึ้นอยู่กับช่องทางที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่เบื้องต้น
2. ในการดำเนินการส่งผลเลือดออนไลน์ในแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress จะต้องดำเนินการ แนบใบผลเลือด ที่เป็น File PDF ให้กับผู้รับบริการในทุกๆ ช่องทางที่ผู้รับบริการได้ลงทะเบียนไว้
3. แนบข้อความการแปลผลการตรวจเลือดทางห้องปฎิบัติการ ร่วมกับ ใบผลเลือด ที่เป็น File PDF ในทุกๆ ครั้งของการให้บริการ
4. ข้อความการแปลผลเลือดทางห้องปฎิบัติการ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักของการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ดังตัวอย่างที่ใช้ในการจัดส่งจริงต่อไปนี้
ผลการตรวจสุขภาพ
o “ ผลตรวจ HIV วันนี้ ไม่พบการติดเชื้อ”
หากท่านตรวจในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังสัมผัสเชื้อ แนะนำให้ท่านตรวจซ้ำอีกครั้ง 1 เดือนนับจากหลังสัมผัสเชื้อ แต่หากท่านตรวจเลือดหลังสัมผัสเชื้อมากกว่า 4 สัปดาห์ขึ้นไปการตรวจครั้งนี้สามารถยืนยันผลเลือดของคุณได้ว่า มีผลเลือดที่ปกติ หากต้องการตรวจเพิ่มเติม แนะนำให้ท่านมาตรวจเป็นประจำทุก 3-6 เดือน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทร.062-7411116 หรือ 062-7577222

5. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดส่งผลเลือด ลงระบบบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ทุกครั้ง โดยจะต้องบันทึกรายละเอียด การจัดส่งผลเลือดทางช่องทางใด เวลาการจัดส่งผลเลือด และผลการตรวจตามที่ผู้รับบริการได้ดำเนินการตรวจไว้
6. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการรับผลออนไลน์ ลงใน Google sheet โดยใช้ DATA ของ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ว่าดำเนินการส่งผลเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการให้บริการ Xpress ในกรณีผลการตรวจเอชไอวีเป็นบวก (Positive)


1. หลังจากรอผลเลือดครบ 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2. เตรียมดำเนินการแจ้งผลเลือดให้กับผู้รับบริการทราบ ผ่านช่องทางโทรศัพท์
3. ในการแจ้งผลการตรวจเอชไอวีผ่านช่องทางโทรศัพท์ จะต้องทำการยืนยันตัวตนของผู้รับบริการก่อนการแจ้งผลทุกครั้ง โดยการยืนยันตัวตนของผู้รับบริการนั้น จะทำการทวนสอบถาม ชื่อ -นามสกุล ตามที่ผู้รับบริการให้ไว้ในระบบ ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
4. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการแจ้งผลการตรวจเอชไอวีที่เป็นบวก โดยทำการแจ้งผลการตรวจอย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมา
5. ประเมินความเข้าใจ/การยอมรับผลเลือดของผู้รับบริการที่มีต่อผลการตรวจเลือด Positive ประเมินความเข้าใจว่าผลการตรวจเลือดที่เป็นบวก หมายถึงว่าผู้รับบริการมีเชื้อ HIV
6. ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ เพื่อบริหารจัดการอารมณ์ ประเมินลักษณะอารมณ์ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นของผู้รับบริการหลังจากที่ได้รับฟังผลเลือดว่ามีเชื้อ HIV และใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการอารมณ์ของผู้รับบริการ
7. ประเมินความเป็นไปได้ที่ผู้รับบริการจะฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตนเอง/ผู้อื่น และใช้กลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
8. ให้การปรึกษาเพื่อจัดการกับความเครียด เช่น ช่วยผู้รับบริการกำหนดแนวทางการจัดการและการเผชิญความเครียด
9. เมื่อประเมินแล้วว่าผู้รับบริการพร้อม วางแผน และให้ข้อมูลช่องทางความช่วยเหลือแนะนำประโยชน์ของการรักษาเร็ว และสำรวจความสนใจการเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสทันที (Same day ART) พร้อมทั้งนัดหมาย วัน-เวลา
10. การแนะนำคู่มาตรวจ
11. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดส่งผลเลือด ลงระบบบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โดยระบุ วัน-เวลา ที่ผู้รับบริการแจ้งความจำนงในการกลับมารับบริการเพื่อเข้าสู่การรักษา
12. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ดำเนินการบันทึกข้อมูล ลงระบบ สปสช.
13. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการรับผลออนไลน์ ลงใน Google sheet โดยใช้ DATA ของ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หัวข้อ “สรุปผลPOSและการติดตามผล”
14. โดยข้อมูลที่จะต้องบันทึกและติดตามมีดังนี้
14.1 เลข HN ของผู้รับบริการ
14.2 วันที่มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
14.3 วันที่กลับมาฟังผลยืนยันการตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวี
14.4 วันที่เข้าสู่กระบวนการรักษา SDART
14.5 ระบุข้อมูลอื่นๆ ในช่องหมายเหตุ ในกรณีต่างๆ
15. ในทุกๆ 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress จะต้องดำเนินการติดตามข้อมูล ในหัวข้อ “สรุปผลPOSและการติดตามผล” เพื่อทำการเก็บสถิติของผู้รับบริการที่เข้ารับการรักษา SDART และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการให้บริการ Xpress ในกรณีผลเลือดไม่สามารถสรุปผลเลือดได้ (Inconclusive)

1. หลังจากรอผลเลือดครบ 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2. เตรียมดำเนินการแจ้งผลเลือดให้กับผู้รับบริการทราบ ผ่านช่องทางโทรศัพท์
3. ในการแจ้งผลการตรวจเอชไอวีผ่านช่องทางโทรศัพท์ จะต้องทำการยืนยันตัวตนของผู้รับบริการก่อนการแจ้งผลทุกครั้ง โดยการยืนยันตัวตนของผู้รับบริการนั้น จะทำการทวนสอบถาม ชื่อ -นามสกุล ตามที่ผู้รับบริการให้ไว้ในระบบ ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
4. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการแจ้งผลการตรวจอย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมา
5. ประเมินความเข้าใจที่มีต่อผลการตรวจเลือด Inconclusive โดยประเมินความเข้าใจว่าผลการตรวจเลือดที่ไม่สามารถสรุปได้ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจเลือดซ้ำ
6. เน้นย้ำเป็นพิเศษถึงความจำเป็นของการกลับมาตรวจซ้ำ รวมถึงเน้นย้ำถึงคุณภาพของห้องปฏิบัติการด้วย ทั้งนี้ผู้ให้คำปรึกษาจำเป็นต้องอธิบายถึงกระบวนการตรวจด้วยวิธี NAT หากอยู่ในระยะ Window Period ซึ่งถ้าไม่ได้รับการติดต่อกลับใด ๆ จากโครงการ Search 010 ต้องกลับมาตรวจซ้ำภายใน 2 สัปดาห์
7. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดส่งผลเลือด ลงระบบบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โดยระบุ วัน-เวลา ที่ผู้รับบริการแจ้งความจำนงในการกลับมารับบริการ
8. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการรับผลออนไลน์ ลงใน Google sheet โดยใช้ DATA ของ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หัวข้อ “สรุปผล INCON และการติดตามผล”
9. โดยข้อมูลที่จะต้องบันทึกและติดตามมีดังนี้
9.1 เลข HN ของผู้รับบริการ
9.2 วันที่มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
9.3 วันที่กลับมาตรวจยืนยันผลการตรวจรอบ 2 สัปดาห์
9.4 ผลการตรวจหลังจากกลับมาตรวจยืนยันครบ 2 สัปดาห์
10. ในทุกๆ 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress จะต้องดำเนินการติดตามข้อมูล ในหัวข้อ “สรุปผล INCON และการติดตามผล”เพื่อทำการเก็บสถิติของผู้รับบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ Xpress กรณีไม่สามารถส่งผลภายในวันเดียว

1. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress จะดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการรับผลออนไลน์ที่ไม่สามารถฟังผลภายในวันที่มาตรวจได้ ลงใน Google sheet โดยใช้ DATA ของ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. “สรุปรายวันเคสรับผลออนไลน์” หัวข้อ “เคสฟังผลไม่ทัน”
2. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress บันทึกข้อมูล ลงใน Google sheet โดยข้อมูลที่จะใช้บันทึก มีดังนี้
21. วันเดือนปีที่รับบริการ
2.2 HN ของผู้รับบริการ
2.3 เลขคิวของผู้รับบริการ
2.4 ช่องทางในการส่งผล
2.5 ระบุกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการ
2.6 หมายเหตุ

3. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ในวันถัดไป จะเป็นผู้ดำเนินการส่งผลเลือดให้กับผู้รับบริการ ไม่เกิน 09.00 น. ของวันที่นั้นๆ
4. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ภายในวันนั้น บันทึกข้อมูล ได้ ลงใน Google sheet โดยใช้ DATA ของ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. “สรุปรายวันเคสรับผลออนไลน์” หัวข้อ “เคสฟังผลไม่ทัน” และทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในช่องหมายเหตุ โดยใช้คำว่า “ส่งผลแล้ว’’
5. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress ดำเนินการบันทึกข้อมูลการจัดส่งผลเลือด ลงระบบบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ทุกครั้ง โดยจะต้องบันทึกรายละเอียด การจัดส่งผลเลือดทางช่องทางใด เวลาการจัดส่งผลเลือด วันที่ และผลการตรวจตามที่ผู้รับบริการได้ดำเนินการตรวจไว้

ขั้นตอนการให้บริการ Xpress หลังจากสิ้นสุดการแจ้งผลเลือด


1. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress จะดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการรับผลออนไลน์ ลงใน Google sheet โดยใช้ DATA ของ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หัวข้อ “Xpress”
2. โดยจะต้องทำการสรุปการให้บริการในแต่ละวัน ลงใน Google sheet
3. ข้อมูลที่จะต้องบันทึกสรุป มีดังนี้ง
3.1 วว/ดด/ปปปป
3.2 ข้อมูล ผู้รับบริการ VCT
3.3 ข้อมูล ผู้รับบริการ nPEP
3.4 ข้อมูล ผู้รับบริการ PrEP
3.5 จำนวนผู้รับบริการที่ขอรับผลออนไลน์ทั้งหมด
3.6 ลงข้อมูล ผลการตรวจเอชไอวี (Negative) / (Positive) / (Inconclusive)
4 ในทุกๆ 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ Xpress จะต้องดำเนินการส่งสถิติ ข้อมูลการให้บริการ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลต่อไป

ตัวอย่างการให้บริการ Xpress