ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ เพื่อเข้ารับประทานรางวัล

จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ

ในงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก  ครั้งที่ ๒๕

บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข  จำนวน ๓ รางวัล

๑.   นางสาวจิตติกานต์  สุทธิศิริ    กรุงเทพฯ 

๒.  นางสาวนุรอาซียะ  เมาะมูลา    จังหวัดนราธิวาส

๓.  นางสุมาลัย  คมใส   จังหวัดอุบลราธานี   

บุคคลดีเด่นด้านสังคม   จำนวน  ๓ รางวัล

๑.  พระครูประภาสพนารักษ์    จังหวัดเชียงราย

๒. บาทหลวง ชัยศักดิ์  ไทยสนธิ   จังหวัดระยอง

๓.  นางสุพัตรา  พรหมเรนทร์   กรุงเทพฯ 

สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น   จำนวน  ๓  รางวัล

๑. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)   กรุงเทพฯ

๒. สถานีโทรทัศน์ TNN ๒  (รายการรักษ์เมืองไทย รักษ์คนดี มีคุณธรรม) กรุงเทพฯ

๓. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓  อ.ส.ม.ท. กรุงเทพฯ

สถานประกอบการดีเด่น  จำนวน  ๒  รางวัล

๑.   องค์การเภสัชกรรม  กรุงเทพฯ

๒.   บริษัท  แอดวานซ์ ไฟเบอร์ จำกัด  จังหวัดกาญจนบุรี

สถาบันการศึกษาดีเด่น   จำนวน ๒ รางวัล

๑. โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)  กรุงเทพฯ 

๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

ด้านครอบครัวดีเด่น จำนวน ๑ รางวัล

๑.ครอบครัวนางสมศรี  ศรีเสนี   จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น  จำนวน ๑ รางวัล

๑. เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  จังหวัดกาฬสินธุ์

 กลุ่ม/ชมรมผู้ติดเชื้อฯ ดีเด่น    จำนวน ๑ รางวัล

๑. เครือข่ายร้อยดวงใจต้านภัยเอดส์  จังหวัดชัยนาท

คำถามยอดฮิต