HOT NEWS
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผู้จัดการ โครงการส่งเสริมแรงงานต่างด้าว ลาว และกัมพูชา เข้าถึงบริการด้านเอชไอวี 30 ตุลาคม 2562 138
ตำแหน่งนักการภารโรง 22 ตุลาคม 2562 91
ตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษา กลุ่มงานสังคม จิตวิทยา และพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 29 พฤษภาคม 2562 404
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการสร้างเสริมทักษะบุคลากร 2 อัตรา 25 มีนาคม 2562 1064
พยาบาล 1 ตำแหน่ง 22 สิงหาคม 2561 2601
Program Officer 16 สิงหาคม 2561 1776
แพทย์วิจัย (Research Physician) 20 กรกฎาคม 2561 1630
Clinical Data Associate 15 กรกฎาคม 2561 1897
นักชีวสถิติ (Biostatistician) 15 กรกฎาคม 2561 2369
Clinical Trial Monitor 15 กรกฎาคม 2561 1561

คำถามยอดฮิต