1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผู้จัดการ โครงการส่งเสริมแรงงานต่างด้าว ลาว และกัมพูชา เข้าถึงบริการด้านเอชไอวี 30 ตุลาคม 2562 983
ตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษา กลุ่มงานสังคม จิตวิทยา และพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 29 พฤษภาคม 2562 1343
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการสร้างเสริมทักษะบุคลากร 2 อัตรา 25 มีนาคม 2562 1608
พยาบาล 1 ตำแหน่ง 22 สิงหาคม 2561 3453
Program Officer 16 สิงหาคม 2561 2390
แพทย์วิจัย (Research Physician) 20 กรกฎาคม 2561 2684
Clinical Data Associate 15 กรกฎาคม 2561 2721
นักชีวสถิติ (Biostatistician) 15 กรกฎาคม 2561 3374
Clinical Trial Monitor 15 กรกฎาคม 2561 2243
Program Officer (1 positions) 15 กรกฎาคม 2561 2134