1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผู้จัดการ โครงการส่งเสริมแรงงานต่างด้าว ลาว และกัมพูชา เข้าถึงบริการด้านเอชไอวี 30 ตุลาคม 2562 3216
ตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษา กลุ่มงานสังคม จิตวิทยา และพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 29 พฤษภาคม 2562 3636
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการสร้างเสริมทักษะบุคลากร 2 อัตรา 25 มีนาคม 2562 3791
พยาบาล 1 ตำแหน่ง 22 สิงหาคม 2561 5707
Program Officer 16 สิงหาคม 2561 4597
แพทย์วิจัย (Research Physician) 20 กรกฎาคม 2561 4991
Clinical Data Associate 15 กรกฎาคม 2561 5055
นักชีวสถิติ (Biostatistician) 15 กรกฎาคม 2561 5665
Clinical Trial Monitor 15 กรกฎาคม 2561 4484
Program Officer (1 positions) 15 กรกฎาคม 2561 4331