HOT NEWS
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ผู้จัดการ โครงการส่งเสริมแรงงานต่างด้าว ลาว และกัมพูชา เข้าถึงบริการด้านเอชไอวี 30 ตุลาคม 2562 271
ตำแหน่งนักการภารโรง 22 ตุลาคม 2562 154
ตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษา กลุ่มงานสังคม จิตวิทยา และพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 29 พฤษภาคม 2562 569
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการสร้างเสริมทักษะบุคลากร 2 อัตรา 25 มีนาคม 2562 1132
พยาบาล 1 ตำแหน่ง 22 สิงหาคม 2561 2743
Program Officer 16 สิงหาคม 2561 1874
แพทย์วิจัย (Research Physician) 20 กรกฎาคม 2561 1826
Clinical Data Associate 15 กรกฎาคม 2561 2022
นักชีวสถิติ (Biostatistician) 15 กรกฎาคม 2561 2552
Clinical Trial Monitor 15 กรกฎาคม 2561 1668

คำถามยอดฮิต