1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์อาวุโส (Senior Medical Technologist)

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์อาวุโส (Senior Medical Technologist)
หน่วยงาน: กลุ่มงานป้องกัน (Prevention Department) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ขอบเขตงาน:
ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์อาวุโส (Senior Medical Technologist)” เป็นตำแหน่งงานประเภททำงานเต็มเวลา (Full-time) ของกลุ่มงานป้องกัน ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ตำแหน่งนี้มีขึ้นเพื่อดูแล ให้คำแนะนำ และประสานงานเพื่อให้การสนับสนุนกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ พยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา และหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการในโครงการและหรือ/โครงการวิจัยเพื่อให้ผลการตรวจถูกต้องและแม่นยำ ตามคุณภาพมาตรฐานทางด้านเทคนิคการแพทย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. เขียน ให้คำแนะนำ และ/หรือปรับแก้โครงร่างการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการ เพื่อเสนอขออนุมัติการทำวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมงานวิจัยในคนของแต่ละสถาบันที่ร่วมทำโครงการวิจัยกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 
 2. วางแผน ดำเนินงาน และติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวกับทางห้องปฏิบัติการของโครงการวิจัยต่างๆ ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินงาน และหลังสิ้นสุดโครงการ
 3. กำกับ ควบคุม และตรวจสอบการตรวจวิเคราะห์ทาง ห้องปฏิบัติการในโครงการและ/หรือโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. ประสานงานที่เกี่ยวกับทางห้องปฏิบัติการกับบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินงานโครงการวิจัยได้อย่างราบรื่น
 5. เขียนรายงานการดำเนินงานเพื่อเสนอความคืบหน้าของโครงการและโครงการวิจัยให้แก่ผู้ให้ทุน 
 6. เขียนและปรับแก้ผลงานทางวิชาการ ที่เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมต่างๆ และเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
 7. เป็นวิทยากร และนำเสนอผลงานการวิจัยในงานประชุมต่างๆ และร่วมเป็นคณะทำงาน/คณะกรรมการในงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกหน่วยงาน
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคนิคการแพทย์ 3 ปี
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 5. มีบุคลิกดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถปรับตัวในการทำงานและให้ความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ร่วมงานทุกระดับ
 6. มีปฏิภาณไหวพริบ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทั้งกับผู้ที่มารับการตรวจและผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอก
 8. มีความสุขุมรอบคอบเยือกเย็น อดทน ชอบช่วยเหลือเสียสละ
 9. ทำงานมีระเบียบแบบแผนและสามารถพัฒนาความรู้ในการทำงานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
 10. ไม่มีความพิการหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ เช่น ตาบอดสี เป็นต้น

##################################################

หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้

 1.  ไฟล์สำเนา Transcript
 2.  ไฟล์สำเนาประวัติการทำงาน
 3.  ไฟล์รูปถ่ายปัจจุบัน และ
 4. อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (สุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มงานป้องกัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) 

       โดยตำแหน่งดังกล่าวจะ ปิดรับสมัครภายในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์
02 253 0996 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)