1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

แพทย์วิจัย (Research Physician)

ตำแหน่ง: แพทย์วิจัย (Research Physician)
หน่วยงาน: หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (PREVENTION, TRCARC)

ขอบเขตงาน:
ให้บริการทางการแพทย์ ตรวจ ดูแล รักษา ผู้รับบริการในคลินิกต่าง ๆ ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และศูนย์สุขภาพชุมชน รวมทั้งดูแลผู้สัมผัสโรค ผู้มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และให้คำปรึกษาแก่ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ในปัญหาทางการแพทย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. ดูแล รักษา และป้องกัน โรคติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ และโรคร่วมกับการติดเชื้อเอช ไอ วี (เช่น กลุ่มกามโรค โรคตับอักเสบ วัณโรค โรคผิวหนัง) แก่ผู้มารับบริการที่คลีนิคนิรนามและศูนย์สุขภาพชุมชน 
 2. ดูแลผู้สัมผัสโรค (PEP) ผู้มีความเสี่ยง (PrEP) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี 
 3. ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และอีเมล์ แก่ผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ฯลฯ
 4. จัดเตรียมเนื้อหาความรู้ทางการแพทย์ เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่คลีนิคนิรนามและสาธารณชน 
 5. เป็นผู้ให้ข้อมูลด้านเอชไอวี และรายละเอียดของงาน แก่สื่อชนิดต่าง ๆ
 6. พัฒนาคุณภาพการให้บริการและคิดค้นหาบริการใหม่ๆเพื่อเพิ่มศักยภาพของคลีนิคนิรนาม
 7. ช่วยเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลด้านการแพทย์ของบริการทุกอย่างของคลินิกเพื่อเขียนรายงาน ประกอบการติดต่อขอทุน หรือขยาย/พัฒนางานที่ดำเนินการอยู่
 8. ประสานงานกับบุคลากรทั้งในและนอกหน่วยงาน ทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
 9. เป็นวิทยากร และนำเสนอผลงานการวิจัยในงานประชุมต่าง ๆ และร่วมเป็นคณะทำงาน/คณะกรรมการในงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกหน่วยงาน
 10. นำเสนอแนวคิด รูปแบบงาน และผลงานขององค์กรแก่ผู้มาเยี่ยมชม รวมถึงพาเยี่ยมชมสถานที่

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย / หญิง 
 2. วุฒิการศึกษาแพทยศาสตร์บัณทิต
 3. มีประสบการณ์ทำงานวิจัย และเขียนข้อมูลเชิงวิชาการ
 4. ความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 5. ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office

>> หากท่านสนใจสมัครงานตำแหน่งดังกล่าว กรุณาส่งรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสาร ดังต่อไปนี้(1) ไฟล์เอกสารประวัติการทำงาน (2) ไฟล์รูปถ่ายปัจจุบัน และ (3) อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง มายังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (สุกัญญา อยู่ชูชัยมงคล เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย)

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ทางอีเมลข้างต้นหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 252 9958 (ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสัมภาษณ์งานเท่านั้น)