1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการสร้างเสริมทักษะบุคลากร 2 อัตรา

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการสร้างเสริมทักษะบุคลากร    กรมราชทัณฑ์ในด้านโรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบี ตับอักเสบซี ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 2 อัตรา

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา

 คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

          วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 หน้าที่รับผิดชอบ

                 รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานในพื้นที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร     เขียนรายงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานที่รับผิดชอบ

 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมฯ
 • วางแผนงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
 • จัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานโครงการ
 • จัดทำรายงานสรุปการจัดกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆของโครงการ
 • จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อประกอบการจัดอบรม เช่น Power Point หรือเอกสารประกอบการฝึกอบรม
 • จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

  ถ้ามีประสบการณ์การดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนะคติที่ดีในเรื่องโรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ
 2. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และMicrosoft Word ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนในการทำงานจัดอบรม การจัดกิจกรรมต่างๆ
 4. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และเขียนรายงานได้
 5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

          วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 หน้าที่รับผิดชอบ

          ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการเงิน (การเบิก-จ่ายเงินในโครงการ) จัดทำบันทึกภายในเพื่อขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายและนำส่งเงินคืนในกรณีเหลือคืนโครงการฯ นำส่งภาษี รวบรวมเอกสารทางการเงินและจัดทำรายงานการเงิน ร่างโต้ตอบหนังสือ เก็บและรวบรวมเอกสาร พิมพ์หนังสือราชการและบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การรับ ส่งหนังสือ งานสารบรรณทั่วไป จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

งานที่รับผิดชอบ

 • ทำเอกสารบันทึกภายในเพื่อขออนุมัติเบิกเงินงบและนำส่งคืนในกรณีที่มีเงินเหลือ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการทำโครงการ รวบรวมใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงินต่างๆ ใบรับรองการจ่ายเงิน ตามรายกิจกรรมและตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการเบิก-จ่ายเงินในเบื้องต้นในโครงการที่รับผิดชอบ
 • จัดทำรายงานทางการเงิน
 • รับ-ส่งหนังสือต่างๆ ร่างโต้ตอบหนังสือ พิมพ์หนังสือ เก็บรวบรวมหนังสือ
 • บันทึกข้อมูลต่างๆสรุปการจัดอบรม บันทึกรายงานการประชุมทีม รวบรวมรายงาน โครงการต่างๆ
 • จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และควบคุม ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ของโครงการ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

       ถ้ามีประสบการณ์การดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนะคติที่ดีในเรื่องโรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ
 2. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และMicrosoft Word ได้เป็นอย่างดี
 3. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

ส่งใบสมัครได้ที่ คุณทิพย์วรรณ สุทธิคีรี ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 104 ถ.ราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท์ 0 2252 8994  โทรสาร 0 2254 7577 หรือ Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมดเขตรับสมัครวันที่ 11 เมษายน 2562