1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

ตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษา กลุ่มงานสังคม จิตวิทยา และพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่ง ผู้ให้คำปรึกษา กลุ่มงานสังคม จิตวิทยา และพฤติกรรม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
     ให้บริการปรึกษาแนะนำกับผู้มารับบริการที่คลีนิคนิรนาม อย่างน้อยวันละ 10-20 ราย ประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาและประสบการณ์การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปัญหาทางจิตและการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้มารับบริการที่คลีนิคนิรนาม จัดระบบและแผนการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้บริการทางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มารับบริการ และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันเรื่องโรคเอดส์ การให้คำปรึกษากับผู้ติดเชื้อเอดส์ในการจ่ายยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และอนามัยเจริญพันธุ์ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผลที่เกี่ยวกับการให้บริการปรึกษา บันทึกข้อมูลและช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้มารับบริการตามแผนงาน ส่งต่อและประสานงานกับบริการอื่น ๆ ในคลีนิคนิรนาม และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือทหารกองหนุน 
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางจิตวิทยาให้คำปรึกษา หรือด้านสังคมสงเคราะห์ 
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี 
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถให้บริการกับชาวต่างชาติ 
 6. มีความรู้เรื่องโรคเอดส์ ด้านการแพทย์ และด้านสังคม
 7. มีความพร้อมและเต็มใจทำงานเป็นทีม ประสานงานกับองค์กรภาคีเครือข่าย 
 8. หากมีความความสามารถทางภาษาจีน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร

 1. วัน/เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นประวัติ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่กำหนด ส่งมายัง
“คุณประไพพันธุ์ ปลอดกระโทก ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เลขที่ 104 ถนนราชดำริ แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330” หรือติดต่อโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 085-3485349 ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ (สำเนาหนังสือรับรองให้ใช้ได้ ในกรณีเพิ่งสำเร็จการศึกษา และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร) 
 3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ 
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
 6. สำเนาหนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ 
 7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ

ทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ จะติดต่อไปยังผู้สมัครโดยตรง เพื่อดำเนินการนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง
หลังการประกาศรับสมัครสิ้นสุดลง

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2562