1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

ผู้จัดการ โครงการส่งเสริมแรงงานต่างด้าว ลาว และกัมพูชา เข้าถึงบริการด้านเอชไอวี

          ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  มีความประสงค์รับสมัครผู้จัดการ โครงการส่งเสริมแรงงานต่างด้าว ลาว และกัมพูชา เข้าถึงบริการด้านเอชไอวี  โดยมีพื้นที่ดำเนินการที่จังหวัดหนองคาย และคลีนิคนิรนามกรุงเทพระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1อัตรา

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน

            วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดเพศ / อายุ

หน้าที่รับผิดชอบ

                 รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานในพื้นที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร     เขียนรายงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานที่รับผิดชอบ

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมฯ

- วางแผนงานกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

- จัดกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานโครงการ

- จัดทำรายงานสรุปการจัดกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆของโครงการ

- จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อประกอบการจัดอบรม เช่น Power Point หรือเอกสารประกอบการฝึกอบรม

- จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ความสามารถที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน

  ถ้ามีประสบการณ์การดังต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนะคติที่ดีในเรื่องโรคเอดส์
 2. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และMicrosoft Word ได้เป็นอย่างดี
 3. มีความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนในการทำงานจัดอบรม การจัดกิจกรรมต่างๆ
 4. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และเขียนรายงานได้
 5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 6. ละเอียดรอบคอบ คล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 7. สามารถสื่อสารและจัดทำรายงานภาษาอังกฤษได้ (TOEIC มากกว่า 550 คะแนน)

ส่งใบสมัครได้ที่ คุณสมศรี ตันติไพบูลย์วุฒิ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 104 ถ.ราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  โทรศัพท์ 0818428577 โทรสาร 022547577 หรือ Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We are looking for a Project Manager!

Job description: Project Manager (Full time, 12 months)

Location: Bangkok

ABOUT THIS PROJECT

This project seeks to improved access to treatment and care for migrants living with HIV/AIDS in Thailand through strengthened cross border cooperation among Greater Mekong countries (Cambodia, Thailand and Laos)

KEY TASKS

Maintain regular contact with the partners and provide supervision and guidance for our engagements with the partners

Plan, lead and coordinate the production and compilation of the services provided by the partners

Lead the engagements with all local stakeholders;

Organize and manage group of volunteers;

Maintain communication with the project consultant

Provide support with other activities for the success of this project.

REQUIRED SKILLS AND EXPERIENCE

B.A. or M.A. in Social Sciences or other relevant degree or experience

Good interpersonal skills with the ability to work independently, in a team and remotely;

Fluency in English is a plus.

TERM, REMUNERATION AND BENEFITS

Duration: Full-time, 12 months.

Monthly Salary: Above market salary with exceptional benefits package

RECRUITMENT PROCESS 

Deadline for applications: As soon as filled

Interviews and review: As soon as possible

Position to start: As soon as possible

Send an email to contact

Ms. Somsri Tantipaibulvut

Chief of Psycho-Social and Behaviour Group

The Thai Red Cross , AIDS Research Center

104 Rajdumri Road

Pathumwan, Bangkok 10330

Thailand

Tel: 0818428577 Fax: 0 2254 7577

Mail: juniorpam.yahoo.com with the subject Project Manager