การบริจาคเงิน  ของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

1. บริจาคด้วยตนเอง 

          ท่านสามารถบริจาคเงินได้ที่ ห้องงานการเงินและบัญชี ชั้น 5 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.

2. โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมศูนย์วิจัยโรคเอดส์)  เลขที่บัญชี : 045-5-64300-5
ประเภทบัญชี  : เงินฝากออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา : สภากาชาดไทย
หมายเหตุ :  กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินหรือใบนำฝากที่ธนาคารประทับตรารับเรียบร้อยแล้ว พร้อมเขียนชื่อ – ที่อยู่  กรุณาระบุคำนำหน้านาม(นาย,นาง,นางสาว) ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน  

 • โดยส่งมาตามที่อยู่ดังนี้
  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย งานการเงินและบัญชี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 104 ถนนราชดำริ  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330  
 • ติดต่องานการเงินและบัญชี เพื่อขอใบเสร็จรับเงินบริจาค : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 • ID LINE: FINANCE_AIDS
 • โทรสาร (FAX) หมายเลข 0-2254-7577
 • โทรศัพท์ 02-251-6716 หรือ 02-251-6711-5 ต่อ 510-515

3. ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน

          สั่งจ่ายในนาม“ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย” สั่งจ่าย ปณฝ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

4.  สั่งจ่ายเช็คในนาม  “สภากาชาดไทย (ศูนย์วิจัยโรคเอดส์)”

ทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ยินดีรับเช็คทุกประเภท โดยขีดหรือผู้ถือออก และระบุข้อความ Account Payee Only ลงบนเช็ค 

5. กรุณาระบุเพื่อสมทบทุน

 • กองทุนพระวรราชาทินัดดามาตุเพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย
 • กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย
 • กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย
 • เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมศูนย์วิจัยโรคเอดส์  สภากาชาดไทย

หมายเหตุ : ใบเสร็จรับเงินท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้