ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จ้างควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจวินิจฉัยไวรัส โรคติดเชื้อทางอณูวิทยา เพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาดสภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ผู้ไม่มาลงทะเบียนดูสถานที่ และรับฟังคำชี้แจงตามเวลาที่กำหนด สภากาชาดไทยถือเสมือนว่าได้มาดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นซองเสนอให้บริการและเสนอราคา ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 9.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

กำหนดเปิดชองคุณสมบัติและพิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.30 น.

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

Similar Posts