วันเวลาทำการ

คลินิกในเวลาราชการ

บริการเวลาให้บริการเวลาปิดรับบัตรคิว
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 07.30–16.30 น.15.00 น.
ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–14.00 น.14.00 น.
ตรวจวัดระดับซีดีสี่วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 07.30–15.00 น.15.00 น.
ห้องยาวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.16.00 น.

คลินิกนอกเวลาราชการ

บริการเวลาให้บริการเวลาปิดรับบัตรคิว
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีวันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.19.00 น.
 วันเสาร์ เวลา 08.30–12.30 น.11.30 น.
ตรวจวัดระดับซีดีสี่วันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.18.00 น.
 วันเสาร์ เวลา 08.30–12.30 น.11.00 น.
ห้องยาวันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.19.30 น.
 วันเสาร์ เวลา 08.30–12.30 น.12.00 น.

หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2564

1 มกราคม 2564วันขึ้นปีใหม่
12 กุมภาพันธ์ 2564วันตรุษจีน (วันหยุดพิเศษ)
26 กุมภาพันธ์ 2564วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2563วันจักรี
12 เมษายน 2564วันหยุดสงกรานต์ (กรณีพิเศษ)
13 เมษายน 2564วันหยุดสงกรานต์
14 เมษายน 2564วันหยุดสงกรานต์
15 เมษายน 2564วันหยุดสงกรานต์
1 พฤษภาคม 2564วันแรงงานแห่งชาติ
4 พฤษภาคม 2564วันฉัตรมงคล
10 พฤษภาคม 2564วันพืชมงคล
26 พฤษภาคม 2564วันวิสาขบูชา
3 มิถุนายน 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุชาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
24 กรกฎาคม 2564วันอาสาฬหบูชา
25 กรกฎาคม 2564วันเข้าพรรษา
26 กรกฎาคม 2564วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
27 กรกฎาคม 2564วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (กรณีพิเศษ)
28 กรกฎาคม 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
12 สิงหาคม 2564วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ในรัชกาลที่ 9
13 ตุลาคม 2564วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
22 ตุลาคม 2564วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (กรณีพิเศษ)
23 ตุลาคม 2564วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2564วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
6 ธันวาคม 2564วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
10 ธันวาคม 2564วันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2564วันสิ้นปี