วันเวลาทำการ

คลินิกในเวลา

บริการเวลาให้บริการเวลาปิดรับบัตรคิว
– ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
– ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันซีดีสี่ (CD4)
– ตรวจหาระดับปริมาณไวรัส (HIV Viral load)
– ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอับเสบเอ,บี,ซี
วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 07.30–16.30 น.15.00 น.
– ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–14.00 น.14.00 น.
– ตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19
– ตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19
วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–15.00 น.15.00 น.
– ฉีดวัคซีนวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–11.00 น.
และ 13.00-15.00น.
15.00 น.
– ห้องยาวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.16.00 น.

คลินิกนอกเวลา

บริการเวลาให้บริการเวลาปิดรับบัตรคิว
– ตรวจหาเชื้อเอชไอวี
วันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30–12.00 น.
19.00 น.
11.00 น.
 ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันซีดีสี่ (CD4)
– ตรวจหาระดับปริมาณไวรัส (HIV Viral load)
วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30–11.00 น.
18.00 น.
11.00 น.
– ตรวจวัดระดับซีดีสี่วันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.18.00 น.
 – ฉีดวัคซีนวันเสาร์ เวลา 08.30–11.00 น. 11.00 น.
– ห้องยา
วันพุธและวันศุกร์ เวลา 16.30–20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30–12.00 น.
19.30 น.
11.30 น.

หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2565

วันเสาร์1 มกราคม 2565วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์3 มกราคม 2565วันขึ้นปีใหม่
วันพุธ16 กุมภาพันธ์ 2565วันมาฆบูชา
วันพุธ6 เมษายน 2564วันจักรี
วันพุธ13 เมษายน 2565วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี14 เมษายน 2565วันสงกรานต์
วันศุกร์15 เมษายน 2565วันสงกรานต์
วันเสาร์16 เมษายน 2565วันสงกรานต์
วันพุธ4 พฤษภาคม 2565วันฉัตรมงคล
วันศุกร์13 พฤษภาคม 2565วันพืชมงคล
วันจันทร์16 พฤษภาคม 2565วันวิสาขบูชา
วันศุกร์3 มิถุนายน 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
วันพุธ13  กรกฎาคม 2565วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดี14 กรกฎาคม 2565วันเข้าพรรษา
วันศุกร์15 กรกฎาคม 2565วันหยุดกรณีพิเศษ
วันเสาร์16 กรกฎาคม 2565วันหยุดกรณีพิเศษ
วันพฤหัสบดี28 กรกฎาคม 2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์29 กรกฎาคม 2565วันหยุดกรณีพิเศษ
วันศุกร์12 สิงหาคม 2565วันแม่แห่งชาติ
วันพฤหัสบดี13 ตุลาคม 2565วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์14 ตุลาคม 2565วันหยุดกรณีพิเศษ
วันจันทร์24  ตุลาคม 2565วันปิยมหาราช
วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2565วันพ่อแห่งชาติ
วันเสาร์10 ธันวาคม 2565วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์12 ธันวาคม 2565ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์30 ธันวาคม 2565วันหยุดกรณีพิเศษ
วันเสาร์31 ธันวาคม 2565วันสิ้นปี