บริการปรึกษา

ผู้รับบริการสามารถเลือกปรึกษาได้ตามหัวข้อดังนี้

  • การขอรับยาต้านไวรัสฉุกเฉินหลังสัมผัสเชื้อ (nPEP)
  • การขอรับยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อ (PrEP)
  • การตรวจหาเชื้อเอชไอวี
  • รับคำปรึกษาด้านอื่น ๆ
เปิดให้บริการปรึกษา
ในเวลาราชการวันจันทร์–วันศุกร์เวลา 08.30–16.00 น.