คลีนิคนิรนาม

ให้บริการ

 • ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
 • ให้บริการยาต้านฉุกเฉิน (PEP)
 • ให้บริการยาป้องกันก่อนสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP)
 • ตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • ตรวจไวรัสตับอักเสบ
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนัก
 • บริการวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอและบี , วัคซีนเอชพีวี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • จำหน่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีตามใบสั่งแพทย์
 • ตรวจวัดระดับภูมิต้านทานซีดีสี่ (CD4)
 • ตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในเลือด (HIV Viral load)
 • ตรวจหาเชื้อดื้อยา (Drug resistance)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02 251 6711-5 ต่อ 102/ 200/ 103
หรือ 083-612-2623 หรือ 083-611-2623
Email : wellness.plus@trcarc.org