ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (คลีนิคนิรนาม)

เลขที่ 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02 251 6711-5
โทรสาร : 02 254 7577
อีเมล: pr.arc@redcros.or.th