บริจาคเงิน

ท่านสามารถเลือกบริจาคเงินด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

1. บริจาคออนไลน์

1.1 กองทุนยาฯ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ – คลิกที่นี

1.2 กองทุนนมลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก คลิกที่นี้

2. บริจาคด้วยตนเอง

2.1 ท่านสามารถบริจาคเงินได้ที่ ห้องงานการเงินและบัญชี ชั้น 5 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ในเวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.

2.2 บริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation สำหรับบุคคลธรรมดา ให้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

1. เข้า Mobile Banking เข้าฟังค์ชั่นสแกน QR
2. สแกน QR ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือจากรูป QR ที่เซฟไว้
3. กดยอมรับ เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
4. กรอกจำนวนเงินที่จะบริจาค กดตรวจสอบข้อมูล
5. ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคและกดยืนยัน
6. การบริจาคเสร็จสมบูรณ์ รับสลิปอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ

1.โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้แทนใบเสร็จรับเงินบริจาค โดยผู้บริจาคไม่ต้องส่งหลักฐานเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินการบริจาค หากต้องการใบเสร็จรับเงินบริจาค โปรดส่งข้อมูลมายัง e-mail : acc-fund@redcross.or.th โดยออกในนามตามชื่อบัญชีที่บริจาคเท่านั้น
2.กรณีผู้บริจาคประสงค์รับสิทธลดหย่อน โปรดยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาคเข้าระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร โดยผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของบัญชีที่บริจาค ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบเงินบริจาคที่เว็บไซต์ www.rd.go.th ได้ภายใน 7 วัน หลังการบริจาค

3. โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี: ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมศูนย์วิจัยโรคเอดส์)
ประเภทบัญชี: เงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 045-5-64300-5
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา: สภากาชาดไทย

หมายเหตุ: กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินหรือใบนำฝากที่ธนาคารประทับตรารับเรียบร้อยแล้ว พร้อมเขียน ชื่อ–ที่อยู่ กรุณาระบุคำนำหน้านาม (นาย,นาง,นางสาว) ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน

โดยส่งมาที่:
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย งานการเงินและบัญชี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
เลขที่ 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินบริจาคได้ที่ งานการเงินและบัญชี ชั้น 5 โดยติดต่อได้ทาง

4. ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน – สั่งจ่ายในนาม “ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย” สั่งจ่าย ปณฝ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

5. สั่งจ่ายเช็คในนาม “ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย– ทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ยินดีรับเช็คทุกธนาคาร  โดยขีดหรือผู้ถือออก และระบุข้อความ Account Payee Only ลงบนเช็ค


กรุณาระบุเพื่อสมทบทุน

  • สร้าง “สถาบันวิจัยสุขภาพพระองค์เจ้าโสมสวลี” (Princess Soamsawali Krom Muen Suddhanarinatha Health Research Institute Fund)
  • กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย
  • กองทุนยาพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย
  • กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย
  • เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

หมายเหตุ: ใบเสร็จรับเงินท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้