ร่วมบริจาค

ท่านสามารถเลือกบริจาคเงินด้วยการวิธีดังต่อไปนี้

1. บริจาคออนไลน์คลิกที่นี่

2. บริจาคด้วยตนเอง – ท่านสามารถบริจาคเงินได้ที่ ห้องงานการเงินและบัญชี ชั้น 5 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.

3. โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี: ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมศูนย์วิจัยโรคเอดส์)
ประเภทบัญชี: เงินฝากออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 045-5-64300-5
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา: สภากาชาดไทย

หมายเหตุ: กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินหรือใบนำฝากที่ธนาคารประทับตรารับเรียบร้อยแล้ว พร้อมเขียน ชื่อ–ที่อยู่ กรุณาระบุคำนำหน้านาม (นาย,นาง,นางสาว) ที่ต้องการออกใบเสร็จรับเงิน

โดยส่งมาที่:
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย งานการเงินและบัญชี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
เลขที่ 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินบริจาคได้ที่ งานการเงินและบัญชี ชั้น 5 โดยติดต่อได้ทาง

  • E-mail: finance.aids@redcross.or.th
  • ID LINE: FINANCE_AIDS
  • โทรสาร: 02 254 7577
  • โทรศัพท์: 02 251 6716 หรือ 02 251 6711-5 ต่อ 510-515

4. ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน – สั่งจ่ายในนาม “ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย” สั่งจ่าย ปณฝ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

5. สั่งจ่ายเช็คในนาม “สภากาชาดไทย (ศูนย์วิจัยโรคเอดส์)” – ทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ยินดีรับเช็คทุกธนาคาร  โดยขีดหรือผู้ถือออก และระบุข้อความ Account Payee Only ลงบนเช็ค


กรุณาระบุเพื่อสมทบทุน

  • สร้าง “สถาบันวิจัยสุขภาพพระองค์เจ้าโสมสวลี” (Princess Soamsawali Krom Muen Suddhanarinatha Health Research Institute Fund)
  • กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย
  • กองทุนยาพระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย
  • กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย
  • เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

หมายเหตุ: ใบเสร็จรับเงินท่านสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้