ข่าวประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงาน

เปิดรับสมัครเภสัชกร โครงการ EpiC ประจำคลีนิคนิรนาม

องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัคร เภสัชกร  ปฎิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ด้านการบริการเภสัชกรรม
 • จ่ายยา จัดยา บรรจุยา และให้คำแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
 1. ด้านบริหารเวชภัณฑ์
 • จัดระบบดูแล และเก็บรักษายาในสถานที่และอุณหภูมิ ความชื้นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพของยา
 • ดูแลการเบิก – จ่ายยาจากคลังยาใหญ่ เพื่อนำมาให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน เพียงพอ และมีระบบการเบิก – จ่ายที่รัดกุม ตรวจสอบได้
 1. ด้านบริการเภสัชสนเทศ และด้านวิชาการ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงทำคู่มือที่เกี่ยวข้องด้านยาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป
 • สอน ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้แก่นักศีกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
 1. ด้านการบริการเภสัชกรรม
 • จ่ายยา จัดยา บรรจุยา และให้คำแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
 1. ด้านบริหารเวชภัณฑ์
 • จัดระบบดูแล และเก็บรักษายาในสถานที่และอุณหภูมิ ความชื้นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมคุณภาพของยา
 • ดูแลการเบิก – จ่ายยาจากคลังยาใหญ่ เพื่อนำมาให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน เพียงพอ และมีระบบการเบิก – จ่ายที่รัดกุม ตรวจสอบได้
 1. ด้านบริการเภสัชสนเทศ และด้านวิชาการ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงทำคู่มือที่เกี่ยวข้องด้านยาให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป
 • สอน ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้แก่นักศีกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
 1. ด้านนโยบาย
 • เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านยา
 1. ด้านข้อมูลและสถิติ
 • จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
 1. ด้านการศึกษา และวิจัย
 • มีส่วนร่วมในการวางแผน ดุแล เก็บข้อมูลในการวิจัย หรือโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่มีงานยาเกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต (ภ.บ.) และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา สามารถวางแผนงาน มีทักษะในการจัดการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • มีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานบริการเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย
 • วิเคราะห์คำสั่งใช้ยาจากใบสั่งยาและแปลความหมายในใบสั่งยาได้
 • ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของยาตามรายการในใบสั่งยาก่อนจ่ายให้กับผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องตามหลักเภสัชศาสตร์ได้
 • ส่งมอบยาและให้คำแนะนำเบื้องต้นตามหลักการจ่ายยาที่ดีแก่ผู้รับบริการได้
 • ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามด้านยาเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการได้
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจ่ายยาได้
 • ซักประวัติการใช้ยาเพื่อประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเบื้องต้นได้
 • สามารถอธิบายหลักการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยาที่เป็นปัญหาได้ 

ผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถสมัครได้ที่

 1. สมัครงานใน website Thai NGO https://thaingo.org/jobs/detail/16324
 2. ส่งประวัติมาที่ hr.thailand@fhi360.org  หรือ phetcharin.p@redcross.or.th 

Similar Posts