ข่าวประชาสัมพันธ์

โควิด-19: ความคิดเห็นจากนักวิชาการ

หลังจากที่ลังเล ยืดเวลา แนะนำและเตือนประเทศต่างๆให้เตรียมรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 มาเป็น เวลาหลายอาทิตย์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกต้องประกาศว่าโควิด-19 เป็นโรคระบาดที่แพร่กระจาย ครอบคลุมไปทั่วโลกสมควรที่จะเรียกว่า pandemic (หรือโรคระบาดพหุทวีป) ได้แล้ว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญส่วนมากไม่มีความ แปลกใจต่อการประกาศนี้เพราะส่วนมากเชื่อว่าการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นโรคระบาดที่กระทบทั้งโลกหรือ pandemic ทุกอย่างยกเว้นชื่อมาตั้งหลายอาทิตย์แล้ว การเรียกโควิด-19 ว่าเป็นโรคระบาดที่กระทบทั้งโลกนี้มีผลกระทบ ทั้งต่อนโยบายและมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหารวมถึงความตระหนักและรับรู้ต่อความรุนแรงของการแพร่ระบาด ของโควิด-19 ในสื่อต่างๆมีข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากทั้งที่เน้นสาระด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการ และ สาระที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้

Similar Posts